Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune

1. GENERELL INFORMASJON 

1.1 Folkevalgtes rettigheter og plikter
Med folkevalgt menes "valgt av folket" direkte ved valg, det vil si medlemmer av kommunestyre og formannskap. Uttrykket folkevalgt omfatter også de som er valgt til medlem av kommunalt folkevalgt organ eller som representerer kommunen i eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret eller formannskapet.

Folkevalgtes rettigheter og plikter følger av kommuneloven, forvaltningsloven og kommunestyrets egne vedtak.

Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med Nordre Land kommunes etiske retningslinjer.

Folkevalgte plikter å delta i nødvendig opplæring for folkevalgte.

1.2 Inhabilitet
Reglene for inhabilitet skal sikre en objektiv og upartisk saksbehandling. Det vises til regler gitt i kapittel ll i forvaltningsloven og kommuneloven § 40.

1.3 Korrupsjon
Det er korrupsjon når en folkevalgt eller en offentlig ansatt mottar bestikkelse for å utføre, eller unnlater å utføre en tjenestehandling. Det er straffbart å ta imot gaver eller lignende, dersom hensikten med gaven er å påvirke en eller flere beslutninger. Det skal vises aktsomhet i situasjoner som er egnet til å skape mistro. 

1.4 Informasjon
Møtesekretariatet har ansvar for å innhente nødvendig informasjon fra den folkevalgte. De folkevalgte plikter å gi informasjon der det etterspørres av kommunen, og må selv sørge for å gi meldinger om endringer i løpet av valgperioden.

2. KOMMUNALE MØTER, MØTEPLANER, TIDSPUNKT

2.1 Møteplaner
Det utarbeides årlige planer for møtevirksomheten i kommunestyret, formannskapet og øvrige faste utvalg. Møtene samordnes for å skape flyt i saksgangen og for å sikre at råd og utvalg kan ta del i saksbehandlingen og høres i saker av betydning for deres ansvarsområde. Det kan holdes møter utenom disse tidspunktene, dersom forhold gjør dette nødvendig og det er godkjent av ordfører. Formannskapet vedtar møteplanen.

Møtekalender skal settes opp med opplysninger om tid og sted, det skal tas hensyn til offisielle fri- helgedager og ferier. Juli måned er møtefri.

2.2 Møteplikt/forfall
En av de mest grunnleggende rettigheter og plikter en har som folkevalgt, er retten og plikten til å møte og delta i organets saksbehandling og avgjørelser. Møteplikten er fastslått i kommuneloven § 40. Arbeidstaker har etter loven krav på fri fra arbeid i det omfang det er nødvendig.

Dersom den folkevalgte ikke kan møte på grunn av gyldig forfall skal dette meldes til politisk sekretariat. Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer (vektige velferdsgrunner) gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte. Varsel om forfall gis så snart man har kunnskap om at man er forhindret til å møte.
Forfall meldes til politisk sekretariat gjennom politikerportalen inntil 48 timer før møtestart. Da det er mindre enn 48 timer til møtestart skal det meldes til politisk sekretariat via telefon. Forfallsgrunn skal oppgis. Det er politisk sekretariat som innkaller varamedlem etter reglene i kommuneloven § 16. Varamedlemmer som innkalles til møte må også ha gyldig forfall for ikke å kunne møte. Forfallsgrunn skal oppgis.

Kommunestyret behandler søknader om langtidspermisjoner.

3. SAKSDOKUMENTER 

3.1 Utsending av saksdokumenter til folkevalgte
Innkalling og saksdokumenter gjøres tilgjengelig elektronisk sju dager før møtedato.
I tillegg publiseres saksdokumentene på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret vedtok i 2011 innføring av papirløse møter i saksgangen i politiske møter, jf. egne retningslinjer for bruk av mobilt utstyr.

Det kan gis tillatelse til at enkeltrepresentanter kan få sakspapirene i papirformat, etter godkjenning av ordfører.

Dersom enkeltrepresentanter ønsker sakspapirene i papirformat som en fast ordning, ytes det ikke nettbrett eller kompensasjon for bruk av eget nettbrett.

4. GENERELT OM MØTEGODTGJØRELSER/ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE/ REFUSJONER

4.1 Utbetaling av møtegodtgjørelse
Utbetaling av fast godtgjøring av formannskapet og leder av hovedutvalg skjer halvårlig, dersom det ikke er inngått annen avtale. Fast godtgjørelse utbetales automatisk. Møtegodtgjørelse må leveres på reiseregning. Ansvaret for utbetaling av møtegodtgjørelser tilligger møtesekretariatet i sentraladministrasjonen eller den som innkaller til møtet.

Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. – valgt av kommunestyre – formannskap, hovedutvalg, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og kommestyret tilstås møtegodtgjøring med kr 500,- pr. møte.

Ledere gis et tillegg på kr 100,- pr. møte de leder.
Formannskapets medlemmer i formannskapsmøte er i denne sammenheng å oppfatte som ledere.

To møter samme dag som eksempelvis valgstyret, og formannskapet betraktes som ett møte.

Møtegodtgjøring skal dekke forberedelse til møter. De møter der det foreligger en formell innkalling og agenda utløser rett på møtegodtgjøring.

Utvalgsleder skal ved befaringer vurdere nødvendigheten av om alle utvalgsmedlemmer deltar, dersom befaring er det eneste som står på agendaen.

Det gis godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, men ikke møtegodtgjørelse for reisedager, konferanser, studieturer og uformelle møter i forbindelse med vervet.

Når det gjelder eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir det kun gitt tapt arbeidsfortjeneste til de medlemmer og varamedlemmer som er valgt
blant kommunestyrets representanter/ vararepresentanter.

Tvilstilfeller avgjøres av ordfører.

4.2 Omsorgsansvar
Folkevalgte med omsorgsansvar i hjemmet får dekket utgifter til tilsyn i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv.  Utgiften må dokumenteres. Maksimumsbeløp er kr. 200,- pr. time inntil maksimalt 8 timer pr. møte.

Omsorg av egne barn dekkes ikke når ansvaret overtas av enten mor, far eller besteforeldre.

4.3 Legitimert, tapt arbeidsfortjeneste
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste refunderes av kommunen for faktisk/nødvendig fravær fra arbeidsplassen inkl. feriegodtgjøring.  Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra arbeidsgiver for trekk i lønn ved fravær. 

Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot refusjon fra kommunen. Dette gjelder ikke i de tilfeller vedkommende har avtalefestet rett til et visst antall dager fri med lønn fra egen arbeidsgiver pr. år for å ivareta offentlig tillitsverv.

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 2.400,- pr. dag.

4.4 Selvstendig næringsdrivende 
Selvstendig næringsdrivende skal legge fram likningsattest. Tap pr. time blir utregnet
etter brutto årsinntekt dividert på 1950 timer. Dersom likningsattesten ikke gir gode
nok opplysninger for tapt arbeidsfortjeneste, kan man legge ved utskrift av likningen
eller egenerklæring med utregning av inntektstapet som kan godkjennes av rådmannen.

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 2.400,- pr. dag.

4.5 Ulegitimert, tapt arbeidsfortjeneste
Det utbetales kr. 200,- pr. time for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for studenter, elever, lærlinger, hjemmeværende, arbeidssøkere og pensjonister som ikke kan fremlegge dokumentasjon for direkte tap i inntekt.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste utbetales mellom kl. 08.00-16.00, inntil åtte timer pr. dag.

Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 1.600,- pr. dag.

4.6 Regler for oversendelse av refusjonskrav
Sekretariatet for utvalgene har ansvar for at protokollene fra møtene inneholder liste over møtedeltakerne og møtets varighet som grunnlag for godtgjørelse.

Følgende legges til grunn ved krav om tapt arbeidsfortjeneste: - Frammøteprotokoll og møtets varighet (antall timer i hht møteprotokoll). Møtedeltakerne har selv ansvar for å levere regning for kjøregodtgjøring, og tapt arbeidsfortjeneste senest tre måneder etter møte.

Det kan søkes om å få dekke hele dagen der arbeidsforholdet tilsier at det ikke er mulig å tiltre jobben uten fast tidspunkt.

Det kan etter avtale legges fram halvårlig refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste og reisegodtgjøring. 

5. FASTE GODTGJØRINGER

5.1 Ordførerens godtgjøring
Godtgjøringen justeres årlig i tråd med nasjonal lønns- og prisvekst. Justeringen gjøres den 01.01 hvert år.

Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som ordførervervet medfører, og det tilkommer ingen møtegodtgjørelse utover dette.

5.2 Varaordførerens godtgjøring
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til inntil 10 % av ordførerens godtgjørelse. Størrelsen fastsettes i egen avtale med varaordfører, basert på oppgaver, tidsbruk, mulighet for frikjøp fra egen stilling mv. Slik avtale godkjennes av formannskapet.

Godtgjøringen dekker de oppgaver og plikter som følger av vervet, herunder representasjon og oppdrag på vegne av ordfører.

5.3 Fast øvrig godtgjøring
Formannskapets medlemmer unntatt ordfører og varaordfører gis en godtgjøring på 5% av ordførers godtgjøring, i tillegg til vanlig møtegodtgjøring.

Leder for hovedutvalg landbruk, miljø og teknisk gis en godtgjøring på 5% av ordførers godtgjøring, i tillegg til vanlig møtegodtgjøring.

Kontrollutvalgets leder gis en godtgjøring på 3 % av ordførerens godtgjøring, i tillegg til vanlig møtegodtgjøring.

Fravær av utvalgsledere/formannskapsmedlemmer fra mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon på 25% som tilfaller den som fungerer under fraværet.

5.4 Godtgjøring halvoffentlige/ ad-hoc utvalg
Kommunalt valgte representanter i diverse ikke offentlige eller halvoffentlige utvalg gis godtgjøring etter foranstående regler, dersom organet selv ikke yter møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste.

Politisk valgte representanter i ad-hoc utvalg gis møtegodtgjøring etter foranstående regler.

Ordfører/varaordfører gis ikke godtgjøring etter dette punkt.

5.5 Etterlønn
Ordfører i halv stilling eller mer, godtgjøres med etterlønn ved valgperiodens slutt. Etterlønn gis for inntil 6 måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling umiddelbart, utbetales etterlønn kun for fratredelsesmåneden.
 
5.6 Telefon
Formannskapsmedlemmene og alle ledere av utvalg under pkt. 5.3 får delvis dekket telefon med kr 300,- i samtaletid pr. år.

5.7 Reisegodtgjørelser
Medlemmer av kommunestyre, formannskap og styrer, råd og utvalg valgt av kommunestyre/formannskap/hovedutvalg eller ved delegert myndighet tilstås reisegodtgjøring mellom bostedsadresse og møtested etter bestemmelsene og satsene i gjeldende reiseregulativ. Krav om kjøregodtgjøring fra annet sted enn bostedsadresse kan innvilges etter særlig søknad. Flere oppfordres til å kjøre sammen når det er hensiktsmessig. 

5.8 Begravelse
I forbindelse med begravelse av folkevalgt som er medlem av kommunestyret eller hovedutvalg i Nordre Land viser en oppmerksomhet ved innkjøp av blomster/evt. pengegave til en verdi av kr. 1.500,- pr. 01.01.18.

5.9 Sykerefusjon
Ordfører får sykerefusjon etter de gitte bestemmelser i kommuneloven.

5.10 Fortolkning
Myndigheten til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedgjørende utgiftsdekning etter dette reglementet avgjøres av ordfører.

 

Vedtatt i Nordre Land kommunestyre den 20.11.2018 sak 111/18
Revidert i Nordre Land kommunestyre den 21.02.2019 sak 22/19

 

Tips en venn Skriv ut