Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I NORDRE LAND KOMMUNE
 

A. GODTGJØRING/ERSTATNING

1. Ordfører
Ordførers godtgjøring fristilles fra rådmannens lønn.
Ordførers godtgjøring vurderes av et eget utvalg hvert år, og vedtas av kommunestyret innen utgangen av oktober måned året før.
Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som ordførervervet medfører.
Ordførerens godtgjøring for 2018 settes til kr. 860.000,-.

2. Varaordfører
Varaordfører godtgjøres med en fast årlig godtgjøring tilsvarende 10% av ordførers godtgjøring.
I tillegg tilstås varaordføreren godtgjøring for møtevirksomhet på lik linje med andre ombudsmenn.

3. Erstatning av tapt arbeidsfortjeneste
Regelverket gjøres i utgangspunktet gjeldende for alle utvalg/verv som blir valgt/sammensatt/oppnevnt av kommunestyret. I tillegg gjøres regelverket gjeldende for Ungdomsrådet.

a. Mot legitimasjon erstattes inntektstap med inntil ei daglønn pr. møtedag inkl. feriegodtgjøring. Som legitimasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering for utgifter til stedfortreder attestert av arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende skal legge fram likningsattest. Tap pr. time blir utregnet
etter brutto årsinntekt dividert på 1850 timer. Dersom likningsattesten ikke gir gode
nok opplysninger for tapt arbeidsfortjeneste, kan man legge ved utskrift av likningen
eller egenerklæring med utregning av inntektstapet som kan godkjennes av rådmannen.

Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot refusjon fra
økonomiavdelingen. Dette gjelder ikke i de tilfeller vedkommende har avtalefestet
rett til et visst antall dager fri med lønn fra egen arbeidsgiver pr. år for å ivareta offentlig tillitsverv.

b. Uten legitimasjon, men etter egenerklæring fra representanter som er uten vanlig
lønnsinntekt når de utfører sitt verv (herunder kommer husmødre, pensjonister og
studenter), utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med kr 175,- pr. time inntil maksimalt 8 timer pr. dag, dvs. at maks dekning  settes til kr. 1.400,-.
Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste utbetales mellom kl.08.00 - 16.00. Avvik fra denne bestemmelsen må begrunnes (f.eks. for personer med annen arbeidstid).
Gruppemøter og reisetid regnes med i møtetidens lengde.

c. I spesielle tilfeller kan frikjøpsordning brukes for å erstatte tapt arbeidsfortjeneste.

d. Maksimumsbeløp for erstatning:
Legitimert:  kr. 2.200,- pr. dag
Ulegitimert: kr  1.400,- pr. dag.

4. Møtegodtgjøring

Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. valgt av kommunestyre/ formannskap/hovedutvalg/ Eldrerådet/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt
ungdomsrådet, tilstås møtegodtgjøring med kr 500,- pr. møte.

Denne godtgjøringen gjelder også kommunestyrets medlemmer.

Ledere som ikke har fast godtgjøring, gis et tillegg på kr 100,- pr, møte de leder.
Formannskapets medlemmer i formannskapsmøte er i denne sammenheng å oppfatte som ledere.

Møtegodtgjøring skal dekke forberedelse til møter.
De møter der det foreligger en formell innkalling og agenda utløser rett på møtegodtgjøring. 
”Befaring” kan godt være eneste punktet på agendaen. Utvalgsleder skal ved befaringer vurdere nødvendigheten av at alle utvalgsmedlemmer deltar.
 
Når det gjelder Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir det kun gitt tapt arbeidsfortjeneste til de medlemmer og varamedlemmer som er valgt
blant kommunestyrets representanter/ vararepresentanter.

Det gis ikke møtegodtgjøring for reisedager, konferanser, studieturer og uformelle møter i forbindelse med vervet.

Tvilstilfeller avgjøres av ordfører.

5. Fast årlig godtgjøring
Ledere i følgende utvalg skal i tillegg ha slik fast årlig godtgjøring:

5% av ordførers godtgjøring:
- formannskapets medlemmer unntatt ordfører og varaordfører
- hovedutvalg landbruk, miljø og teknisk

Kontrollutvalgets leder gis en godtgjøring på 3 % av ordførerens godtgjøring.,- i tillegg til vanlig møtegodtgjøring.
 
Fravær av utvalgsledere/formannskapsmedlemmer fra mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon på
25% som tilfaller den som fungerer under fraværet.

6. Halvoffentlige/ ad-hoc utvalg
Kommunalt valgte representanter i diverse ikke off./halvoff. utvalg gis godtgjøring etter foranstående regler dersom organet selv ikke yter møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste.

Politisk valgte representanter i ad-hoc utvalg gis møtegodtgjøring etter foranstående regler.

Ordfører/varaordfører gis ikke godtgjøring etter dette punkt.

7. Etterlønn
Kommunale ombud i halv stilling og mer, godtgjøres med etterlønn ved valgperiodens slutt. Etterlønn gis for inntil 6 måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling umiddelbart, utbetales etterlønn kun for fratredelsesmåneden.
 
8. Omsorgsutgifter
Det ytes erstatning for dokumenterte utgifter til nødvendig omsorgsarbeid i hjemmet ved deltakelse i møter for alle utvalg/verv som blir valgt/sammensatt/oppnevnt av kommunestyret, samt Ungdomsrådet.
Dette punktet gjelder omsorgsutgifter i forbindelse med barn, funksjonshemmede og eldre.

B. TELEFON
Formannskapsmedlemmene og alle ledere av utvalg under pkt. 5 får delvis dekket telefon med
kr 300,- i samtaletid pr. år.

C. REISEGODTGJØRING
Medlemmer av kommunestyre, formannskap og styrer, råd og utvalg valgt av kommunestyre/formannskap/hovedutvalg eller ved delegert myndighet tilstås reisegodtgjøring mellom bostedsadresse og møtested etter bestemmelsene og satsene i gjeldende reiseregulativ. Krav om kjøregodtgjøring fra annet sted enn bostedsadresse kan innvilges etter særlig søknad.
 
D. OPPMERKSOMHET
1. Oppmerksomhet ved fratredelse
Folkevalgte som fratrer og har til sammen 20 års tjeneste som fast medlem av kommunestyret eller hovedutvalg i Nordre Land overrekkes en gave/gavekort til en verdi av inntil kr. 1.400,-, pr. 01.01.04.

2. Begravelse
I forbindelse med begravelse av folkevalgt som er medlem av kommunestyret eller hovedutvalg i Nordre Land viser en oppmerksomhet ved innkjøp av blomster/evt. pengegave til en verdi av
kr. 700,-, pr. 01.01.04.

E. SEKRETARIAT
Sekretariatet for utvalgene har ansvaret for at utskriftene fra møtene inneholder
- liste over møtedeltakerne
- møtets varighet
Møtedeltakerne har selv ansvar for å skrive regning for kjøregodtgjøring, møtedeltakelse og evt. tapt arbeidsfortjeneste, som leveres hver måned.
Utvalgets sekretær har ansvar for at reglementet blir fulgt.

Innkalling og saksdokumenter skal publiseres offentlig/være tilgjengelig for de folkevalgte senest en uke før møtet skal finne sted.

Saksdokumenter sendes elektronisk til medlemmer og et tilstrekkelig antall varamedlemmer. I tillegg publiseres saksdokumentene på kommunens hjemmeside.

Kommunestyret vedtok i 2011 innføring av papirløse møter i saksgangen i politiske møter. Bruk av papirløse møter forutsetter at det ikke sendes ut papirer til møtene, men sendes som filer elektronisk til bærbar pc. Bruk av løsningen er obligatorisk og brukes for representantene i følgende utvalg:
  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk

Medlemmer i kommunestyret har fått utdelt bærbar pc.

Saksdokumenter unntatt offentlighet merkes tydelig. Møteleder har ansvar for at kommuneloven og forvaltningsloven følges under behandlingen av saker unntatt offentlighet. Dokumenter som skal makuleres, levers tilbake til administrasjonen, dersom det er papirutskrift.

Det kan gis tillatelse til at enkeltrepresentanter kan få sakspapirene i papirformat, etter forespørsel.

Dersom enkeltrepresentanter ønsker sakspapirene i papirformat som en fast ordning, ytes det ikke nettbrett eller kompensasjon for bruk av eget nettbrett.

Det gis grundig opplæring på nettbrett og ny politikerportal, da kommunen innfører nytt saksbehandlersystem.

F. FORTOLKNING
Myndigheten til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedr. utgiftsdekning etter dette reglemente avgjøres av ordfører.

G. EVALUERING
Kommunestyret oppnevner et utvalg ved starten av valgperioden, som har myndighet til å vurdere ordførers godtgjøring en gang pr. år, samt å foreslå eventuelle endringer i reglementet. Utvalget innstiller overfor kommunestyret, som gjør vedtak innen utgangen av oktober måned hvert år.
Utvalget består av fem medlemmer, og fungerer hele perioden.


1. Arbeidsgruppa for de folkevalgtes arbeidsvilkår blir ei fast gruppe. Velges av det nye kommunestyret.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere intern overføring til resultatenheter som påføres
vikarutgifter i forbindelse med kommunale verv.

_________________
 

 

Reglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 061/91
Revidert i formannskapet-adm. 20.05.92
Revidert i formannskapet 16.12.92
Revidert i lønnsutvalget 02.03.94
Revidert i kommunestyret 06.02.96
Revidert i kommunestyret 12.12.00.
Revidert i kommunestyret 20.03.01.
Revidert i kommunestyret 05.12.2002
Revidert i kommunestyret 16.12.2004
Revidert i kommunestyret 20.12.2005
Revidert i kommunestyret 18.12.2007.
Revidert i kommunestyret 18.11.2008
Revidert i kommunestyret 13.10. 2009
Revidert i kommunestyret 18.12.2012
Revidert i kommunestyret 19.11.2013 
Revidert i kommunestyret 18.11.2014
Revidert i kommunestyret 17.11.2015
Revidert i kommunestyret 20.12.2016
Revidert i kommunestyret 05.09.2017

 

Tips en venn Skriv ut