Kuer

Beredskap for beitedyr i utmark

I beitesesongen i utmarka oppfordres det til at folk som er ute på tur i skog og mark varsler om de kommer over skadede eller døde dyr. Det oppfordres også til at hundeeiere holder hundene sine i bånd i områder der det oppholder seg beitedyr.

Utmarka - en ressurs

Utmarka utgjør en betydelig ressurs for brukere med husdyr på beite i skog og fjell. I Nordre Land er det mest sau å finne i utmarka, men også en del storfe beiter der. Et resultat av beitende dyr i skogsområder og i fjellet er et åpent kulturlandskap. I tillegg til at utmarka utgjør et viktig ressursgrunnlag for næringen, skaper aktiv beitebruk et viktig miljøgode for alle kommunens innbyggere og ikke minst for våre besøkende.

Utfordringer ved å benytte utmarka til beite

Hvert år opplever mange husdyrbrukere tap av beitedyr i utmark. Tapene har flere årsaker, men de vanligste grunnene til tap er skader, sykdom, rovdyr, lausbikkjer og dårlig vedlikeholdte gjerder og bygninger i utmarka, og på setervoller som har gått ut av ordinær drift.

Beredskap i beitesesongen

Hvert år legges det ned et stort arbeid med å ha tilstrekkelig med beredskap i beitesesongen. I Nordre Land er det egen beredskapsplan for beitedyr i utmarka som er utarbeidet av beitelaga i kommunen i samarbeid med blant andre faglaga i jordbruket, Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgivning og kommunen. Som ledd i beredskapsarbeidet har kommunen i flere år hatt et eget beiteutvalg, som er sammensatt av beitelagsledere, Nordre Land Sau og Geit, representanter fra faglaga i jord - og skogbruket, Mattilsynet, dyrevernnemnda og kommunen. Tross jevnlig tilsyn med beitedyra kan uforusette og store tap skje, og da er det viktig å kunne dokumentere tapsårsak tidlig og snarlig kunne varsle saueeiere og andre beitelag slik at ekstra tilsyn kan settes inn.

Hva den enkelte kan gjøre

Alle som ferdes i skog og fjell og finner døde eller skadede dyr kan bidra til et godt beredskapsarbeid. Først og fremst må det varsles! I den forbindelse vises det til telefonlista under, til plakater med kontaktinformasjon som er satt opp mange steder i utmark med beitedyr, samt til den kontaktinformasjonen som finnes på det enkelte beitedyr.

Hundeeiere som har med bikkjene sine på tur i områder med beitedyr må holde disse i bånd. Det er en kjennsgjerning at hunder som får gå fritt også er en av utfordringene med å ha beitedyr i utmark. Selv om hundeeier har god kontroll på hunden sin til vanlig, er det vanskelig å forutse dens oppførsel når den slippes i et område med mye beitedyr. Derfor er det best å være føre var og ha hunden i bånd. Respektèr båndtvangen!

Kontaktperson: Olaf Sæthre

Skjema for anbefalt slippdato for beitedyr.

Telefonliste – beredskapsplan for beitedyr i utmark i Nordre Land

Beitelag/beiteområde           Leder/kontaktperson            Telefon             Epost

Aust-Torpa                                       Arvid Bakken                                   97 04 31 05               bakk-arv@online.no

Dal og Granvang                             Odd Harald Bergli                            93 43 93 82              ohbergli@hotmail.com

Frestadmarka                                  Jarle Chr. Gjerdalen                        99 58 11 99               fredstadgaard@online.no

Leppdalen                                        Anne I. Terningen                            97 79 11 97               anne.terningen@online.no

Nordsinni/Østås                               Atle Gjeile                                        99 57 50 20               gjeile@hotmail.com

Vest-Torpa                                       Roger Åsheim                                  97 61 89 35               jegerbo@halden.net

Veståsen                                          Anne Solveig Nordby                       91 16 83 17              a-solvei@online.no

Østsinniåsen

Øverbygda                                       Åsmund Strømsjordet                      90 19 56 03               asmund.stromsjordet@outlook.com

           

Nordre Land Sau og Geit:

Leder Hans Erling Ringvold                                                                      95 82 93 35               hanserlingringvold@hotmail.com

 

Kadaverhundgruppa i Nordre Land:

Koordinator                                      Else Hasvold                                    90 84 24 98              else.hasvold@mattilsynet.no

 

Rovviltkontakt – Statens naturoppsyn (SNO):

Leif Westrum                                                                                            47 81 18 77

Per Ivar Steinsæter (Sør-Aurdal)                                                             90 78 47 42

Stein Olav Windingstad                                                                            95 70 99 33

Kjell Arvid Briskodden                                                                              95 93 52 66

Espen Bø (regionansvarlig i Oppland)                                                     95 72 27 33               espen.reidar.bo@miljodir.no

Ole Knut Steinset                                                                                     46 44 86 57

 

Rovviltjaktlaget i Nordre Land:

Leder Erik Eng                                                                                         99 48 23 77

Nordre Land kommune:

Kontaktpersoner hos landbruksforvaltningen

Viltforvalter Olaf Sæthre                                                                          99 45 20 09               olaf.saethre@nordre-land.kommune.no

 

Fylkesmannen i Oppland:

Overingeniør Harald Klæbo                                                      61 26 60 56/94 19 24 23    FMOPHKL@fylkesmannen.no Vakttelefon 97 73 72 23

 

Mattilsynet v/ Distriktskontoret for Valdres og Gjøvikregionen: 22 40 00 00

Politi:

Lensmannen i Nordre Land 61 11 26 50

Utenom kontortid – Gjøvik politistasjon 61 15 13 00

Politiet 02800

Politiets nødtelefon 112

 

Telefonliste - beitelag/sausankelag i nabokommunene til Nordre Land

Gjøvik

Biri                       Johannes Økesveen                        98 62 04 72

Snertingdal          Alf Bernhard Ouren                          91 78 92 09              al-bernh@online.no

Vardal                  Halgeir Snuggerud                           97 72 06 64

Ytterroa               Steinar Lyshaug                               99 63 73 11

Kommuneadm.    Ingun Revhaug                                91 72 57 40              ingun.revhaug@gjovik.kommune.no

 

Søndre Land

Bergegarda         Sevald Forberg                  90 63 35 63                       sevald@online.no

Landåsbygda       Odd Espen Aashaug         47 63 55 61                       odaashau@bbnett.no

Lausgarda           Arnfinn Narum                   97 14 09 35                       arnnarum@online.no

Trevatna              Paul Øksne                        90 64 72 78                       pauloek@frisurf.no

V. Toten lodd 1og Trevatn

kvigesankelag     Lars Olav Fald                   90 54 73 01                       larsfald@bbnett.no

Hov sankelag og

Schekroken         Arne Aasbekken                41 69 59 23                       ilsve@online.no

Veståsen             Runa og Helge M Bjone    45 04 62 37                       rbjone@online.no

Kommuneadm.    Anette Sand                       61 12 64 53                      anette.sand@sondre-land.kommune.no

 

Sør Aurdal

Vestre Bagn sankelag              Ole Arne Øyhus                 90 74 09 33                       oleoyhus@bbnett.no

Østre Bagn sausankelag        Syver Nerødegård             95 18 52 43                       snerodeg@bbnett.no

Hedalen      Sankelag             Kjell Berg                           95 12 51 86                       kjell.berg@sor-aurdal.kommune.no

Kommuneadm.                      Gunhild Bergene                61 34 85 31                      gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no

 

Etnedal

Etnedal beitelag Jon Olav Espeliødegård      90 14 21 06

Kommuneadm.    Olav Agnar Wold               61 12 13 41                       o.wold@etnedal.kommune.no

 

Gausdal/ Lillehammer      

 Auggaområdet     Hallgeir Olsen                    95 12 48 93

Fåberg beitelag   Magne Gutsveen               91 36 58 31                       mgutsvee@bbnett.no

Dock beitelag      Kristian Fougner                90 59 86 05

Gausdal fellesdrift Klara Karlsen                   41 66 12 19        

Kommuneadm.    Karen Saksum                   61 22 45 11                       karen.saksum@gausdal.kommune.no

Rovviltvakttelefon 95 70 55 20

Tips en venn Skriv ut