Random image
onsdag 2. september 2015
Hjem > Om kommunen >  > Artikkel

Flyktningtjenesten

Oppdatert 28.09.2007

Serviceerklæringen er en beskrivelse av tjenestens innhold og standard, og er bl.a. utarbeidet som et ledd i å sikre likebehandling, og å øke tilliten til kommunen som tjenesteyter.

1. Formål med tjenesten

Å bosette flyktninger  i.h.t gjeldende retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Bosettingen skal ivareta flyktningens behov for beskyttelse fram til frivillig tilbakevending til flyktningens hjemland er mulig.

Med beskyttelse menes støtte til et verdig liv uten frykt for forfølgelse og overgrep i bosettings-kommunen. Flyktningtjenesten skal i samarbeid med flyktningen bistå med tiltak som fremmer vedkommendes integrering i samfunnet til utdanning og/eller arbeidsliv.

2. Hvem får tjenesten

Flyktninger og familiegjenforente som bosettes i kommunen etter avtale med IMDI.

Med flyktning menes overføringsflyktninger (FN-flyktninger), personer som etter behandling av sin asylsøknad har fått opphold i Norge på grunnlag av beskyttelse, opphold på humanitært grunnlag eller opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (Utlendingslovgivingens inndelinger pr 2005), og familiegjenforente med disse med lovlig opphold i Norge

Flyktninger som på eget initiativ flytter til kommunen utenom avtale mellom kommunen og IMDI/første bosettingkommune kan omfattes av denne serviceeklæringen etter individuell og behovsprøvd vurdering av rektor ved Voksenopplæringen.

3. Hva omfatter tjenesten

Bosetting og etableringsfasen

Kommunen plikter å bistå flyktningen i etableringsfasen. Det innebærer å skaffe egnet bolig og i samarbeid med flyktningen anskaffe innbo i henhold til kommunens retningslinjer.

Introduksjonsprogram

Kommunen plikter å tilby et individuelt Introduksjonsprogram for flyktninger som ikke opptas i ordinær grunnskole, eller videregående skole. Introduksjonsprogrammet skal tilbys innen 3 mnd. etter bosetting. Det skal foretas en kartlegging av skolebakgrunn og realkompetanse, og utvikles en individuell plan basert på den enkelte flyktnings ønske om kvalifisering til videre utdanning eller yrkesliv. Planen utarbeides sammen med relevante etater (f.eks NAV, OPUS, helsetjenesten i kommunen).

Flyktningtjenestens programrådgiver koordinerer dette forpliktende tverrfaglige samarbeidet.

Se veileder. og samarbeidsmodell

Begrensninger:  Kommunen har kapasitet til 12 – 15 deltakere i Introduksjonsprogrammet.

Oppfølging ut over Introduksjonsprogramsperioden (2 år etter bosetting)

I enkelte tilfeller (for eksempel hvis den bosatte er analfabet, eller andre tungtveiende grunner) kan Introduksjonsprogram tilbys i inntil 3 år.

Behov for kommunal oppfølging av flyktninger og deres familier som er bosatt i kommunen ut over Introduksjonsprogramperioden ivaretas, på lik linje med andre innbyggere, av ordinære kommunale tjenester.

Tolketjenester

Flyktninger tilbys tolk for å motta nødvendige offentlige tjenester.

Kommunale enheter tilbys kursing i bestilling og bruk av tolk.

Flytting fra kommunen

Flyktningtjenesten kan bistå med avtalt flytting til annen kommune dersom dette er nødvendig for videre utdanning eller at flyktningen er tilbudt fast arbeid.

Ønsker flyktningen å flytte fra kommunen på eget initiativ, og ikke har avtale med en annen kommune, mister flyktningen retten til Introduksjonsprogram og videre etableringsstøtte. Flyktningen kan ta med seg innbo som er mottatt ved etableringen . Dersom flyktningen flytter før to år er gått, tilfaller innboet kommunen.

Tilbakevending

Flyktningtjenesten plikter å holde seg oppdatert på tilbakevendingsprogrammer i statlig og ikke-statlig regi, og gi rådgiving til den bosatte flyktningen om dette.

Rådgiving til enheter i kommunen som også arbeider med flyktninger

Gjennom Flyktningforum, egne møter og jevnlige konsultasjoner kan flyktningtjenestens medarbeidere brukes som rådgivere for øvrige kommunale enheter som har befatning med flyktninger.

4. Hvordan få tjenesten

Flyktningene bosettes etter avtale med Nordre land kommune og IMDI

Flyktningene mottar bistand og oppfølging fra Flyktningtjenesten ved ankomst til kommunen.

Flyktningtjenesten har ansvar for framdrift i arbeidet med tilrettelegging av Introduksjonsprogrammet for den enkelte flyktning.

For å kunne nå målene i henhold til loven forventes det aktiv deltakelse fra flyktningen i forhold til de avtaler som inngås og vedtas. Dersom dette ikke gjøres, har kommunen rett til å si opp Introduksjonsprogram-avtalen med den gjeldende flyktning.

Klageadgang.

Klage på enkeltvedtak kan sendes rektor/enhetsleder innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Saken blir behandlet på nytt. Hvis ikke klagen tas til følge, sendes den til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

5. Lovgrunnlag

Lov om Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere  (Introduksjonsloven)

Lov om sosiale Tjenester

6. Pris

Tjenesten er gratis for de bosatte flyktningene.

For mer informasjon kontakt:

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten Tlf. 61 11 62 10, Fax: 61 11 62 11

Besøksadresse:

Storgt.32, 2870 Dokka,

Velg tekststørrelse
A A A
Banner selvbetjening
Banner kontakt oss