Formannskapet 30.08.2017

Saksliste

Vedlegg sak 81/17: Land kommunerevisjon - Avslutning av sak om pensjonsforpliktelser:
Nordre Land formannskaps sak 67/16 den 15.06.2016.
Utskrift fra møtebok for styret i Innlandet Revisjon IKS sak 23/2016.
Juridisk uttalelse fra advokat Sjur Lohne i Lohne og Krokeide

Vedlegg sak 82/17: Planprogram og budsjett for områdereguleringsplan Dokka Vest:
Revidert planprogram datert 9.8.2017
Notat vedr. flytting av motorsportanlegg
Merknad BaneNOR
Merknad bondelag
Merknad Direktoratet for Mineralforvatning
Merknad Fylkesmannen i Oppland
Merknad Mattilsynet
Merknader NVE
Merknader Oppland fylkeskommune
Merknader Statens vegvesen
Merknad Rossland
Merknad Sarastuen
Merknad Sogn
Merknad Østdahl
Oppsummering og vurdering av innkomne merknader

Vedlegg sak 83/17: Søknad om folkehelsemidler 2017:
18 søknader om folkehelsemidler 2017

Vedlegg sak 85/17: Regional strategifor utvikling av framtidas bomiljø og lokalsamfunn (Prosjektet Connected Living):
Høringsbrev av 27.04.17 - Regional strategifor utvikling av bumiljø og lokalsamfunn (Prosjektet Connected Living)
Regional strategi for utvikling av bomiljø og lokalsamfunn (revidert etter høringen 31.05.17)
Oppsummering av høringsuttalelsene
Gjøvikmodellen (notat av 25.01.17)

Vedlegg sak 86/17: Innlandet revisjon IKS - Endringer i selskapsavtale:
Utkast til selskapsavtale per 01.01.2018
Oversendelsesbrev til eierne - Endringer i selskapsavtalen
Vedlegg 1. Representanskapets sak 06/2016 vedtak, enstemmig

Vedlegg til sak 90/17: Låneopptak hos husbanken til videre utlån til boligformål:
Retningslinjer for tildeling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger til boligformål i Nordre Land kommune, datert 20.12.2016

Vedlegg sak 91/17: 2. Kvartalsrapport 2017:
Halvårsrapport 2017

Vedlegg sak 92/17: Høring av planprogram for kommunedelplanarbeidet:
Notat fra Norconsult
Kommunens VA-plan, kart som viser Nordre Land kommune sitt forslag til VA-plan
Alternativt forslag, kart som viser Geir Helge Frøslid sitt forslag til VA-plan

Vedlegg sak 93/17: Nye styringsdokumenter for Randsfjordsmuseet AS - Godkjenning av eierstrategi:
Forslag til eierstrategi for Randsfjordsmuseet AS

Protokoll

Tips en venn Skriv ut