Penger

Godt resultat for 2016

Nordre Land kommune har god kontroll på driften

Nordre Land kommune sine foreløpige regnskapsresultater for 2016 er klare. Den styrbare driften i kommunen har et mindreforbruk på ca. kr. 174.000,-, noe rådmannen sier må være «innertier». Regnskapet tilsier at innbyggerne har fått tjenester for om lag kr. 401 millioner.

En rekke uforutsette, ikke budsjetterte engangshendelser gjør at kommunens regnskap samlet sett avsluttes med et positivt resultat på ca. 18 mill. Rådmannen vil bemerke at dette resultatet er påvirket av pensjonsforhold, vertskommunetilskudd, høyere refusjonsinntekter og kommunens andel av den betydelige nasjonale veksten i skatteinntekter.

Kommunens netto driftsresultat er på ca. kr. 28,8 millioner eller ca. 4,7 % av brutto driftsinntekter, og påvirkes av de samme forhold som nevnt over.

Rådmannen vil berømme enhetsledere og avdelingsledere for god styring gjennom året.

Tips en venn Skriv ut