Ikke fritt fram for vannscooter i Nordre Land

Det har den siste tiden vært en del medieoppslag i forbindelse med at vannscooterforskriften nå er opphevet. Dette betyr at vannscooter kan brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.

Kommunene kan imidlertid fastsette lokale forskrifter som begrenser eller forbyr bruken motorfartøyer. I Nordre Land er det vedtatt en lokal forskrift som i utgangspunktet forbyr bruk av motorfartøy på alle vann og vassdrag i kommunen, uavhengig av størrelsen på innsjøen eller vassdraget. Unntak gjelder for fiskerettighetshavere i forbindelse med garnfiske og kjøring på Randsfjorden i henhold til følgende regler:

Bestemmelser for Randsfjorden

1.0
Med Randsfjorden menes i denne sammenheng området fra Randsfjorden bru i syd, til en linje trukket fra Ertnesodden (Lands Sag) til Mikkelstuen i nord.

2.0

Fartsgrenser: 5 - fem - knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 m fra land, båthavner, brygger o.l. på Randsfjorden.

3.0
Forbud mot motorisert ferdsel: Hvor offentlig badeplass/friområde er merket med merkebøyer, er motorisert ferdsel innenfor disse merkebøyene forbudt. Merkebøyene og deres plassering skal tilfredsstille de krav som er angitt i Sjøfartsdirektoratets forskrifter av 23. mai 1968 om fartsgrenser for motorfartøyer m.v. ved badeområder og om oppmerking av badeplasser, § 2, jfr. § 3b.

4.0

Motorferdsel med husbåt er ikke tillatt.

5.0

Bruk av luftfartøy på vann og is er ikke tillatt utover det som er hjemlet direkte i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og generelle tillatelser som den enkelte kommune har bestemt i medhold av § 5 i denne loven.

6.0

Dokkadeltaet naturreservat:  For området nord for en linje trukket fra Ertnesodden til Mikkelstuen (se pkt. 1) til elvedelet mellom østre og vestre hovedelv ved Storsanden gjelder følgende regler:

6.1

Fartsgrenser: For hele området er 5 - fem - knop største tillatte hastighet.

6.2

Forbud mot motorferdsel: I tiden 15. mars til 1. juni er motorferdsel generelt forbudt i deltaet, med unntak av merket båtled til båtplass ved Våten, vestre hovedelv til båtplass ved Tørristuen og østre hovedelv til Skøyen. (Med deltaet menes farbart vassdrag mellom øyene i elva og nord i Randsfjorden og en avstand fra disse på 100 m ut i fjorden).

6.3

Forøvrig gjelder de samme regler som for Randsfjorden (jfr. pkt. 4 og 5)

Hele forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1993-08-31-964

 

Tips en venn Skriv ut