Nordsinni kirkeUntitled design (8)

Nordsinni kirke - Nordsinni 641, 2870 Dokka

Det gamle kirkestedet for Nordsinni var oppe på Haugner. I Vatikanets arkiver har norske historikere funnet regnskaper som viser at det i årene 1311 til 1327 3er betalt skatt for ”Eccclesia Haunar” som den gang lå i Oslo Bispedømme. Men det kan ha stått en kirke der før dette. Haunar kirke er senere nevnt i 1329. I 1758 var kirken så dårlig vedlikeholdt at den måtte tas ned, og en ny kirke ble bygd på Haugner. Den ble innviet det samme året.

Sognepresten i Land fra 1734 til sin død i 1786, prost Nils Dorph, prøvde å overtale almuen 1756 til å slå sammen annekskirkene Nordsinni og Østsinni til Fluberg. De nye kirken skulle ligge på et beleilig sted for begge sogn. Han klarte imidlertid ikke å overtale ”en del stridige og arrige gemytter” til å gå med på dette og nye kirker for Nordsinni og Østsinni ble satt opp henholdsvis i 1758 og 1777. Kirken på Nordsinni ble hovedkirke når Land prestegjeld ble delt i 1866.

I 1790 ble tømmerkirken på Haugner bordkledd og det ble da betalt for bl.a. 4000 spiker, 10 bismerpund rødbrun farge (60 kg), 44 tylfter sagbord (528 stk.) og 92 tønner tjære. Det ble senere betalt for flere tjærebrenninger.

Da det både kom vei og mer bebyggelse nede i dalen, ble det besluttet å flytte Haugner kirke ned der den står idag - på Bakermoen på Ulfshus der det fra før var anlagt en gravplass. Ved kongelig resolusjon av 20. juli 1895, ble det gitt tillatelse til denne flyttingen. Kirken sto gjenreist og ble innviet i 1898. Den ble gjenreist på samme grunnplan, men ble noe forandret innvendig.

Den dekorerte himlingen over krysset i kirken på Haugner ble anbrakt på samme måte i den gjenreiste kirken. De malte dekorasjonene er utført av rokokkomaleren Peder Aadnes, født på Lille-Odnes i Land i 1739 og død 1792.
Prekestol, himmel over døpefonten, altertavle, alterbilde, osv ble overført fra kirken på Haugner. Alterbildet, ”Nedtagelse fra Korset”, er malt i 1755 av Egert Munch etter en kopi av den flamske maler Rubens. Maleriet ble i en kort periode erstattet av en kopi av Tiedemanns maleri ”Opstandelsen” som nå er plassert i Haugner. Altertavle og prekestol er skåret av Lars Pinnerud.
Den gamle døpefonten var erstattet av en balusterformet stolpe, men den gamle er gjeninntatt.

Noe av det gamle orgelet, gitt av Knut Syversen Ulfshus og Anne Olsdatter er nå å finne på Lands museum. Et nyere orgel fra 1898 på 6 stemmer er en gave gitt fra kvinner i Nordsinni og en del utvandret til Amerika. Det kom fra Olsen & Jørgensens orgelfabrikk og kostet 2100 kroner. Dette står fortsatt på galleriet over hovedinngangen.
 Nytt orgel ble installert i 2006 i nordre sideskip. Dette instrumentet er levert av orgelbyggeriet Ryde & Berg, og er et helmekanisk orgel på 18 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Malerarbeidet er utført av Cay Fredriksson, Uppsala.

Den ene klokken i tårnet er 78 cm i diameter og den andre er 72. De bærer innskriften: O. OLSEN & SØNS KLOKKESTØBERI NAUEN PR TØNSBERG. Automatisk ringeanlegg ble installert i 1993.

Av gammelt sølv kan nevnes en meget pen kalk, en sylindrisk brødeske og to sølvkanner som er stemplet J. Tostrup 1898 og med inskripsjonen: ”Gave til Nordsinnens kirke fra kvinner i Nordsinnen. Oktober 1898”. Videre et døpefat av sølvplett med dåpsbefalingen inngravert og to alterstaker av sølvplett.

Under siste restaurering ble det tatt av en okerfarget panel innvendig. Dette med skepsis fra enkelte som mente at kirken da ville bli noe kald, da det ikke fantes isolasjon mellom tømmerveggen og panelet. Tømmerveggen ble gått over med innskjøtinger og tetninger, og hver stokk ble maskinhøvlet og tonet ned til en naturlig farge slik vi kan se dem i dag.
Kirken ble gjenåpnet etter denne restaureringen i 1959.

Kirken er på 403m2 og har 340 sitteplasser på benker av nyere dato.

Kirkegården er på 14.717m2 med plass til 1252 graver.

Nordsinni kirke viser seg i dag som en meget vakker kirke på en like vakker tomt, og menigheten er glad i sin kirke.

Tips en venn Skriv ut