Informasjon om innføring av eiendomsskatt fra 2014

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Les mer om eiendomsskatt her.

Bakgrunn

Kommunestyret har vedtatt å utvide eiendomsskatteområdet til hele kommunen fra 2014. Fra før har vi eiendomsskatt på verker og bruk. Alle eiendommer (bolig, fritid, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter og verker & bruk) skal derfor takseres, med unntak av eiendommer som får fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Nordre Land kommune har i kommunestyremøte vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt. Vedtektene avklarer bl.a. at kommunen skal benytte besiktigelsesmedarbeidere som legger fram forslag til takster på eiendommene til sakkyndig nemnd.

Det er valgt ei sakkyndig nemnd som skal fastsette takstverdiene, og ei sakkyndig klagenemnd som skal behandle klager når det gjelder takst og utskriving av eiendomsskatt.

Økonomiavdelingen er utpekt som kommunens eiendomsskattekontor. Eiendomsskattekontoret skal utføre sekretariatsarbeid for nemndene og ellers stå for gjennomføringa av prosjektet.

Hva er eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Taksering og befaring

Vi har engasjert et takseringsfirma som skal gjennomføre befaring av eiendommene i kommunen. Når det gjelder næringseiendommer har vi i tillegg engasjert en lokal takstmann. Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt en utvendig besiktigelse, vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er tilstede. Alle som eier eiendom i Nordre Land vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen på sin eiendom må ta kontakt med eiendomsskattekontoret. Vi formidler da kontakt med besiktiger, slik at besiktiger og eier kan bli enige om når befaring skal skje. Besiktigernes rapport fra befaringen er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten / eiendomsskattegrunnlaget. Takseringsarbeidet vil foregå nå i høst/vinter og skal være ferdig til 1. mars 2014.

Når sakkyndig nemnd har fastsatt taksten på eiendommen, vil eieren få tilsendt et skjema som viser taksten og hvorledes den er beregnet. Eieren har da anledning til å klage på taksten. Klager behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis nemnda ikke tar klagen til følge, går saken til klagenemnda.

Hvordan beregnes eiendomsskatt

Eiendommens verditakst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

Spørsmål og kommentarer når det gjelder eiendomsskatt kan sendes til postmottak@nordre-land.kommune.no

Tips en venn Skriv ut