Inn på tunet

Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk / gårdstun. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Målet med Inn på tunet er å gi en meningsfull hverdag med aktiviteter, mestring, sosialt samvær og positive opplevelser i trygge gårdsomgivelser. Tilbudet er til deg som ikke er i arbeid eller skole og som trenger et alternativ alene eller i gruppe. Dagtilbudet bygger på gårdens og gårdbrukers ressurser i samarbeid med kommunen. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe og bruker.

Gårdsbruk er eiendom som benyttes til jord-, skog- og/eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Godkjenningsordning 

For å kunne bruke betegnelsen «Inn på tunet» må man være godkjent av Matmerk. Det er satt stor fokus på denne godkjenningsordningen som også etterspørres blant kjøpere. Inn på tunet er en del av det totale kvalitetssystemet på gården (KSL) gjennom godkjenningsordningen.

Tilbudene kan passe for

  • Skoleelever
  • Personer med psykiske helseutfordringer
  • Personer i attføring eller arbeidstrening via Nav
  • Personer med demens
  • Flyktninger og innvandrere

Mer informasjon om Inn på tunet og godkjenningsordningen finnes på nettsiden Matmerk.no. 

Her finner du også ei oversikt med fylkesvis fordeling over alle gårdsbrukene som er tilknyttet ordningen.

Kontaktpersoner: Ingun Therese Braanaas / Werner Sveum

Tips en venn Skriv ut