Kommunalt lån (sosiallån)

Beskrivelse

Økonomisk stønad kan gis som lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Målgruppe

De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/vilkår

Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Lover

NAV-kontoret velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med NAV-kontoret for å få hjelp til å søke om lånet. Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp finner du her

 

Saksbehandling

NAV-kontoret vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

 

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV-kontoret. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen.