Skjeggklokke

Kommuneplanens samfunnsdel

Varsel om oppstart

I medhold av Plan- og byningsloven § 11-12 varsles oppstart av arbeid med kommuneplanes samfunnsdel

Planstrategi med planprogram ble vedtatt i kommunestyresak 101/16, og vedtaket sier også at Nordre Land kommune skal ha en full revisjon av kommuneplan sin samfunnsdel. Planarbeidet blir organisert som et prosjekt hvor formannskapet velger to representanter til styringsgruppen. Det legges vekt på stort tverrfaglig arbeid, og bred involvering i prosessen. Formannskapet har i møte den 21.2 2017 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Prosessen er startet med vedtatt planprogram og planstrategi.

Vedtatt planstrategi med planprogram 2016-2020

Hva er kommunesplanes samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Kort sagt:

Hvor er vi?

Hvor skal vi

Hvordan skal vi komme dit?


Vedlagt saksframlegg og vedtak redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Saksframlegg

Protokoll

Innspill sendes postmottak@nordre-land.kommune.no


Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bente Øverby på e-post bente.overby@nordre-land.kommune.no eller pr telefon 959 04 556

Høringsfrist for oppstart er 20. august og eventuelle merknader kan sendes 

postmottak@nordre-land.kommune.no

Tips en venn Skriv ut