Kommunestyret 05.09.2017

Saksliste

Vedlegg sak 45/17: Orienteringer Kommuneplanens samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel foreløpig utkast 29082017

Vedlegg sak 46/17: Områdereguleringsplan for Elverom - Veisten:
Revidert plankart datert 1.8.2017
Reviderte bestemmelser datert 1.8.2017
Revidert planbeskrivelse datert 1.8.2017
Illustrasjonsplan datert 15.5.2017
ROS-analyse datert 13.6.2016
Tematisk plankartutsnitt sikringssoner
Innkomne merknader til 2. gangs offentlig ettersyn og høring - Fylkesmannen i Oppland
Innkomne merknader til 2. gangs offentlig ettersyn og høring - NVE
Innkomne merknader til 2. gangs offentlig ettersyn og høring - Oppland fylkeskommune
Innkomne merknader til 2. gangs offentlig ettersyn og høring - Statens vegvesen

Vedlegg sak 47/17: Planprogram og budsjett for områdereguleringsplan Dokka Vest:
Revidert planprogram datert 9.8.2017
Notat vedr. flytting av motorsportanlegg
Merknad BaneNOR
Merknad Nordre Land bondelag
Merknad Direktoratet for Mineralforvatning
Merknad Fylkesmannen i Oppland
Merknad Mattilsynet
Merknader NVE
Merknader Oppland fylkeskommune
Merknader Statens vegvesen
Merknad Rossland
Merknad Sarastuen
Merknad Sogn
Merknad Østdahl
Oppsummering og vurdering av innkomne merknader

Vedlegg sak 50/17: Nye styringsdokumenter for Randsfjordsmuseet AS - Godkjenning av eierstrategi:
Forslag til eierstrategi for Randsfjordsmuseet AS

Vedlegg sak 53/17: Felles forskrift renovasjon GLT-regionen:
19.04.2017 Johan Persson - Tilbakemelding til forslaget til ny felles renovasjonsforskrift
19.04.2017 Morten Nyborg Hoel - Tilbakemelding på lokal forskrift om renovasjon av husholdningsavfall
25.04.2017 GLT avfall IKS - Høringsuttalelse til felles renovasjonsforskrift
05.05.2017 Gjøvikregionen  Helse- og miljøtilsyn IKT - Uttalelse til felles renovasjonforskrift for GLT- kommunene
09.05.2017 GLT avfall IKS - Melding om endring av navn
04.06.2017 Toten almenning lodd nr. 3, 4 og 5 - Felles høringsuttalelse
05.06.2017 Hytteforeningen Toten almenning lodd nr. 5 - Svar på høring om felles forskrift om renovasjon
19.06.2017 Planavdelingen Østre Toten kommune - Uttalelse til forskrift om renovasjon av husholdningsavfall
14.07.2017 Skjepsjøen hytteforening - høringsuttalelse
Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land kommuner

Vedlegg sak 55/17: Regional strategi for utvikling av framtidas bomiljø og lokalsamfunn (Prosjektet Connected Living):
Høringsbrev av 27.04.17 - Regional strategifor utvikling av bumiljø og lokalsamfunn (Prosjektet Connected Living)
Regional strategi for utvikling av bomiljø og lokalsamfunn (revidert etter høringen 31.05.17)
Oppsummering av høringsuttalelsene
Gjøvikmodellen (notat av 25.01.17)

Vedlegg sak 56/17: Innlandet revisjon IKS - Endringer i selskapsavtale:
Utkast til selskapsavtale per 01.01.2018
Oversendelsesbrev til eierne - Endringer i selskapsavtalen
Vedlegg 1. Representanskapets sak 06/2016 vedtak, enstemmig

Vedlegg sak 57/17: 2. Kvartalsrapport 2017:
Halvårsrapport 2017

Innstillinger fra Formannskapet til Kommunstyret

Tilleggssaksliste

Tilleggssaksliste 2

Protokoll

Tillegg til protokoll: Svar på spørsmål fra Per Ole Linde vedr. ventelister til pleie- og omsorgstjenester

Tips en venn Skriv ut