Land barneverntjeneste

Status september 2017

Orientering om det pågående arbeidet i barnevernet.

Tilsynet:
Tjenesten fikk tre hovedavvik:

  1. Håndtering av meldinger
  2. Undersøkelser og tiltaksarbeid
  3. Fosterhjemsarbeid.

Pålegg fra Fylkesmannen:
66 saker med pålegg om særskilt oppfølging fra Fylkesmannen. Sakene jobbes det kontinuerlig i. 35 er lukket, 31 saker er fortsatt under oppfølging. Flere er i sluttfasen før de blir lukket.

Ressurser:
Tjenesten har totalt 21 årsverk. Alt sykefravær og alle permisjoner er dekket inn med vikarer/konsulenter. Tjenesten skal således være i stand til å håndtere alle oppgaver uten at nye avvik oppstår.

Nøkkeltall: (se tabell under)
Innsatsen som har vært gjort i tjenesten begynner å gi seg utslag i tall.

Avvik 1, meldinger er lukket. Alle meldinger håndteres nå i henhold til lovkrav og frister.

Avvik 2, undersøkelser er i ferd med å lukkes. Fire gamle undersøkelser med avvik gjenstår. Alle nye undersøkelser etter 1/5 håndteres i henhold til lovens krav.

Nøkkeltall 31.12.16 25.09.17
Ubehandlede meldinger 5 0
Undersøkelser over frist 26 4
Barn uten tiltaksplan 21 5
Barn som manger evaluering 27 3

 

Innsatsområder:

  • Ny team organisering med tre teamledere er etablert og begynner å sette seg. Ledermøte og individuell saksveiledning med teamleder og leder sammen gir bedre kontroll på løpende saksbehandling og på avviksarbeid.
  • Det er etablert et meldingsteam med saksbehandler, teamleder og barnevernleder. Alle meldinger håndteres på to faste ukentlige møter, og blir umiddelbart fordelt på saksbehandlere. Ingen saker blir liggende på vent uten at undersøkelse blir startet.
  • Nye avviksskjemaer er tatt i bruk, og èn teamleder har fått et særskilt ansvar for å jobbe med avvikene i tjenesten.
  • Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med alle rutiner i tjenesten og oppdatere disse.
  • Plan for avvikling av privat kjøp av tiltak og overføring til egne tiltaksarbeidere er laget. Dersom denne blir gjennomført vil det ha en kostnadsbesparende effekt.
  • Barnevernleder, to saksbehandlere og to vikariater som saksbehandlere lyses ut nå.

 

Det er fortsatt en lang vei å gå, men tjenesten er godt i gang, og både tall og enkeltsaker viser at man er på rett vei.

Land barneverntjeneste
sept 2017

Espen Lilleberg, vikarierende barnevernleder

 

Satsingen på barnevernet gir resultater

Medarbeidere og ledere har jobbet godt med å rette opp mange av avvikene i tjenesten. Resultatet så langt viser at Land barnevernstjeneste er innenfor lovens krav når det gjelder håndtering av både bekymringsmeldinger og undersøkelser, og er nesten i mål med tiltaksplaner for alle barn. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men det er viktig å klappe hverandre på skulderen underveis.

Etter de siste dagers medieoppslag ønsker den kommunale ledelsen, både politisk og administrativt, å være tydelige på at de grepene som har vært gjort til nå, med innleie av konsulenter og leder har vært nødvendige. Dette må vi videreføre en stund til. Det lyses i disse dager ut stilling som barnevernleder, pluss to faste stillinger og to vikariater som saksbehandlere. Vi vil også forsøke å se på grep som kan gjøre at vi får flere kvalifiserte søkere enn man har fått før.

Mange har stilt spørsmål ved kommunens ressursbruk på barnevern. I en situasjon der kommunen har vært i gjennom en smertefull omstilling, med kutt innenfor andre tjenester, er det forståelig at det stilles spørsmål. I halvårsrapporten som  ble lagt fram i september, skriver vi at prognosen er et merforbruk på 2,8 millioner innenfor barnevernsadministrasjonen og 3,6 millioner innenfor barnevernstiltak. Heldigvis vil lavere pensjonskostnader finansiere dette, slik at vi ikke behøver å kutte i andre tjenester.

Det er ingen tvil om at vi må belage oss på å bruke mer ressurser på barnevern i årene som kommer, men vi jobber for at den høye ressursbruken i dag, både til innleie av konsulenter og kjøp av tiltak, skal bli lavere. Vår strategi er bl.a. å sikre at våre medarbeiderne får en bedre arbeidshverdag, rekruttere nye medarbeidere og selv utføre mer av tiltaksarbeidet, fremfor å leie konsulenter til dette.

Igjen, takk til alle medarbeidere og ledere som daglig jobber med å utvikle tjenesten!

Rådmann

Jarle Snekkestad

 

 

 

Tips en venn Skriv ut