skiløyper_300x225

Motorferdsel i utmark

Søknadsfrist 1. november.

Utlysing – Ervervsmessige snøscooterløyver 2016-2018

Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, kan kommunestyret etter forskriften § 5 første ledd bokstav a), gi tillatelse etter skriftlig søknad til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transportoppdrag. Dette gjelder også for den type kjøring som er direkte hjemlet i forskriften § 3.

Løyve omsøkes på elektronisk skjema som finnes her https://kommune24-7.no/0538/bruker?retur=%2f0538%2f702110&shortname=702110

Kopi av vognkort vedlegges søknaden.

 

Søknadsfrist er 1. november 2015

Tips en venn Skriv ut