Omdisponering kalver på beite

Omdisponering av dyrket og dyrkbar mark

Hjemmel:

I jordloven § 1 (formål) er det lagt vekt på å forvalte arealressursene for fremtidige generasjoner, samt øke vektleggingen av natur og kulturlandskapsverdier. Formålsparagrafen ligger til grunn for praktiseringen av alle jordlovens paragrafer, og har særlig praktisk betydning for §9 (omdisponering) og §12 (deling).

Bestemmelsens innhold:

Dyrket og dyrkbar jord kan ikke nyttes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon uten at det er gitt samtykke til omdisponering. Hensikten med bestemmelsen er ønsket om å verne om produktive arealer.

Bestemmelsen er streng og beror på skjønn, det kan bare gis dispensasjon fra bestemmelsen i særlige tilfelle og etter samlet vurdering.

Det er ikke nødvendig med omdisponeringssamtykke til våningshus, vanlige driftsbygninger, fjøs/silo, lager for gårdens produkter og redskapshus. Kårbolig må ha omdisponeringstillatelse på dyrket mark. Landbrukskontoret skal se på og godkjenne plassering av alle bygninger.

Omdisponeringssaker som berører dyrket eller dyrkbar jord skal også ses i sammenheng med Jordvernstrategi for Oppland 2007 – 2011 som Fylkeslandbruksstyret og Fylkestinget i Oppland vedtok i juni 2007.

Pris:

Det er ikke gebyr for omdisponeringssaker, men er omdisponeringen kombinert med fradeling, er det i dag gebyr for fradeling etter jordloven.

Søknad:

Det finnes ikke ferdigtrykt skjema for søknad om omdisponering etter jordloven. Søknaden skal sendes postmottak@nordre-land.kommune.no vedlagt kart med inntegnet areal som ønskes omdisponert.

Dersom tiltaket det søkes om strider med formålet som gjeldende plan har for arealbruken i området, må det også søkes om dispensasjon etter plan – og bygningsloven §7. Søknader om dispensasjon behandles også av Plan og næring. Da benyttes ofte skjema for deling av grunneiendom. Dispensasjonssaker som omfatter landbrukseiendommer i LNF områder behandles av landbrukskontoret, og dispensasjonssaker som omfatter eiendommer som er regulert til annet formål enn landbruk behandles på bygg – og/eller planavdelinga.
 

Behandling:

Før vedtak treffes skal avdelinga som behandler saken innhente de nødvendige uttalelser fra andre aktuelle fagområder og sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.

Prinsipielle saker og saker som krever dispensasjon etter plan – og bygningsloven § 7 oversendes til Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen for uttalelse.
 

Vedtaksmyndighet:

Kommunen avgjør de aller fleste søknader om omdisponering etter jordloven. Avgjørelsesmyndigheten i kommunen i saker etter jordloven er delegert fra kommunestyret til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Kommunens vedtak kan påklages til fylkeslandbruksstyret.
 

Vedtakets/innstillingens innhold:

  1. Vedtaket skal begrunnes. Ved avgjørelse skal det blant annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for drift av eiendommen og landbruket i området, kulturlandskapet og om omdisponeringen vil gagne samfunnsinteresser. Det skal vurderes om arealet kan tilbakeføres til jordbruk, og det kan kreves alternative løsninger.
  2. Det skal settes frist for gjennomføring av tiltaket.
  3. Dersom søknaden ikke godkjennes eller det settes vilkår for godkjenningen, skal det gis informasjon om adgangen til klage, jf. forvaltningsloven kapVI.

 Kontaktperson: Halvor Askvig

 
Tips en venn Skriv ut