Opplysninger, råd og veiledning

Beskrivelse

NAV-kontoret skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestens innhold.  Tjenesten kan gis selv om du ikke har behov for sosiale ytelser.

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Veileder til sosialtjenestelovens § 17 (PDF)

Lover

Dette er en lovregulert tjeneste.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp, er det viktig at du har gitt NAV-kontoret  nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av din situasjon. Det vises til søknadsskjema om hvilke opplysninger som er viktige. Før saken kan behandles vil det være behov for at NAV-kontoret foretar en avklarende samtale om din situasjon.

Søknadsskjema finner du her

Saksbehandling

NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.  Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til NAV-kontoret innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV-kontoret innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV-kontoret. Opprettholder NAV-kontoret sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.