Ordensregler for Torpa barne- og ungdomsskole

Ordens- og oppførselsregler for Torpa barne- og ungdomsskole

Reglene er forankret i verdiene respekt, ansvar og omsorg, og tar utgangspunkt i forskrift om ordensreglement Nordre Land skolene som ble vedtatt i hovedutvalg for levekår våren 2011.

Jeg og mine foresatte vil være med å gjøre skolen til et trygt sted å være og et sted der alle kan lære. 

Derfor

 • Erter eller plager jeg ingen.
 • Gjør jeg ikke noe som fører til farlige situasjoner for meg selv eller andre.
 • Benytter jeg skateboard, blades og lignende kun på anvist område ute, forutsatt at påbudt sikkerhetsutstyr er i bruk.
 • Holder jeg meg innenfor skolens område.
 • Skal mobiltelefoner og elektronisk utstyr være slått av og lagt vekk i skoletiden. Utstyret er med på eget ansvar
 • Viser jeg alminnelig høflighet i oppførsel og språkbruk.
 • Kommer jeg forberedt til timene og har med meg det utstyret jeg trenger.
 • Møter jeg til rett tid.
 • Er jeg positiv og oppmerksom i timene.
 • Bruker jeg ikke, eller har med meg utstyr og gjenstander som forstyrrer undervisningen.
 • Holder jeg det rent og ryddig rundt meg, både inne og ute.
 • Respekterer jeg skolens og medelevers eiendeler.

I tillegg til dette er jeg kjent med at:

 • Det for hvert trinn er utarbeidet enkle regler med konsekvenser. Disse skal jeg også forholde meg til.
 • Det er forbudt å ta med og bruke tobakk eller andre rusmiddel på skoleområdet og ved arrangement som skolen står for. Dette gjelder også til og fra skolen.
 • Brus og godteri på skolen er tillatt bare ved spesielle anledninger. I slike tilfeller får elevene informasjon på forhånd.
 • Jeg skal ha med skriftlig melding i postmappe (1.-3.trinn) eller meldingsbok (4.-7.trinn) når jeg har vært borte fra skolen eller ikke har fått forberedt meg.
 • Hvis jeg ønsker å be meg fri, leverer jeg melding på forhånd.                                                               (Jfr. § 2-11 i Opplæringslova: Permisjon frå den pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.)
 • Jeg skal gi beskjed til skolen etter tre dagers fravær. 1.-3.trinn melder fra om fravær innen kl 8.30 hver dag.
 • Fravær og anmerkninger blir registrert på Fronter slik at det er mulig for mine foresatte å følge med på dette.

Bryter jeg reglene vet jeg at:

 • Kontaktlærer og/eller rektor får beskjed.
 • Jeg skal ha mulighet til å forklare meg.
 • Det er konsekvenser til trinnreglene.
 • Jeg kan få med brev hjem.
 • Mine foresatte må betale for det jeg ødelegger eller mister (jfr. Lov om skadeerstatning § 1-2)
 • Utstyr og gjenstander som forstyrrer undervisningen kan beslaglegges ut skoledagen. Dersom det dreier seg om farlige gjenstander, får foresatte beskjed og må hente gjenstanden hos rektor/inspektør.
 • Jeg kan bli bortvist fra skolen (enkelttimer eller resten av dagen) hvis jeg driver med hærverk, bruker vold mot noen, provoserer eller bryter reglene på en grov måte.
 • Rektor bestemmer konsekvens etter å ha snakket med meg, lærerne mine og foreldrene mine. (Jfr § 2-10 i opplæringslova.)
 • Ved alvorlige brudd fattes enkeltvedtak som  med hjemmel i forvaltningsloven § 2 kan påklages innen 3 uker fra den dagen dette brevet kom frem. Klagen sendes rektor som skal vurdere vedtaket på nytt. Dersom saken opprettholdes, sendes klagen til fylkesmannen i Oppland som er klageinstans.

Ordensreglene gjelder innenfor skolens område, til og fra skolen og under skoleskyssen (Konkretisering av reglene for skoleskyssen finnes i eget dokument). 

Ordensreglene gjelder også for all organisert virksomhet skolen har innenfor og utenfor skolens område (Ekskursjon, skoletur, arrangement utenfor skoletid og lignende).

 

Ordensreglement for skolebuss

Ordensreglement for skolebuss er utarbeidet for at vi skal ha klare regler som fører til trygg skolevei for alle skoleelever.

Reglementet ble utarbeidet i et samarbeid mellom skolene og busselskapene og har vært gjeldende fra 1.1.2011. Ordensreglementet er revidert i april 2014. Reglementet er en presisering av skolenes ordensreglement om hvordan vi ønsker at det skal være på bussen, og hvilke konsekvenser det får hvis elever ikke retter seg etter de regler som gjelder på bussen.Vi ønsker trygge skoleveier for alle. Om elever ikke opplever skoleveien som trygg oppfordrer vi at det blir sagt fra til skolene om hva som skjer (kontaktlærer eller skolens ledelse).

Se reglementet for buss her. 

Tips en venn Skriv ut