Reglement for Nordre Land eldrerådet.

Eldrerådet i Nordre Land kommune er opprettet i.h.t. Lov om kommunale eldreråd og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991.

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING

Eldrerådet skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. 5 av medlemmene med personlige varamedlemmer utnevnes av kommunestyret etter forslag fra pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre.

2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges blant kommunestyrets representanter/vararepresentanter.  

Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen,

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet.

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre i kommunen – dette gjelder saker omhandlet i § 3 nedenfor.

Eldrerådet bør være representert i plan- og prosjektgrupper hvor det utarbeides planer/prosjekter som har betydning for eldre.

Rådet kan selv ta opp saker som berører de eldre i kommunen.

Møteprotokoll fra rådets møter skal følge saksdokumenter til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

§ 3 SAKER HVOR ELDRERÅDET HAR UTTALERETT

Følgende saker forelegges eldrerådet til uttalelse før behandling i hovedutvalg/formannskap/kommunestyre, jfr. eldrerådslovens § 3 og forskrifter:        

 • kommuneplan
 • økonomiplan
 • årsbudsjett
 • handlingsplan
 • boligprogram
 • reguleringsplaner
 • samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
 • tiltak og planer innen pleie- og omsorgssektoren og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre
 • andre saker av betydning for eldres levekår.

§ 4 ELDRERÅDETS MØTER

 1. Eldrerådet innkalles etter vedtatt møteplan. Innkalling og saksdokumenter skal senest 7 dager før møtet avholdes være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og politikerportalen. Varsling om at dokumentene er tilgjengelige på nett sendes til alle medlemmer.
 2. Eldrerådet skal ellers ha møte når lederen finner det påkrevet, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  Møtene skal holdes for åpne dører.
 3. Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
 4. Ordfører og rådmann kan ta del i eldrerådets forhandlinger.  Ordføreren kan la seg representere ved et annet medlem av formannskapet, og rådmannen kan la seg representere ved en annen fra ledergruppa.
 5. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen undertegnes av samtlige medlemmer. Utskrift fra protokollen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og politikerportalen. Varsling om at dokumentene er tilgjengelige på nett sendes til alle medlemmer.
 6. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene setter seg mot at den behandles.
 7. Eldrerådets medlemmer er underlagt taushetsplikt, jfr. offentlighetsloven § 13 og særlovsbestemmelser.

§ 5 SEKRETÆRIAT

Sekretariatfunksjon for eldrerådet ivaretas av Fellestjenesten.

Eldrerådets leder er ansvarlig for saksliste og møteinnkalling.

 

Revidert i Nordre Land kommunestyre 21.02.19 sak 16/19.

Tips en venn Skriv ut