Oversiktsbilde skatt

Regnskapsresultat Nordre Land kommune 2015

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2015 med overskudd på 6,8 mill.kr.

Nordre Land kommune brukte ca. kr 19 mill. fra fond, mens det ble avsatt ca. kr 13,3 mill. Dette betyr at det ble brukt kr 5,7 mill. mer av oppsparte midler enn det som ble avsatt. I tillegg til bruk av fond, har pensjonsutgiftene vært lavere en budsjettert.  På pensjonsområdet ble det mindreforbruk i 2015 på kr. 7,9 mill. som også bidrar til å gi et overskudd totalt sett.

Netto driftsresultat i 2015 ble på kr 3,9 mill.

Dette utgjorde 0,7 % av kommunens driftsinntekter og er lavere enn målene i handlingsplanen.

Budsjettet for 2015 var stramt, men god kontroll og økonomisk fokus i driften gjorde at resultatet samlet for alle enhetene og administrasjonen gikk tilnærmet i balanse. Det fremlagte resultatet skyldes altså netto fondsbruk og pensjonsavregning.

På investeringssiden har Nordre Land kommune investert totalt ca.33 mill. kr. i 2015. Ombygging og opprusting på Landmo og Korsvold, opprusting av veger og gater, utvidelse av tomtefelt på Elverom, og oppgraderinger av vann- og avløpssystemet er områder som har blitt prioritert i 2015, i tillegg til flere mindre delprosjekter.

Tips en venn Skriv ut