Retningslinjer for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordre Land kommune.

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i «lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.» med ikrafttredelse fra 10.09.07

§ 1 Mandat, formål og oppgaver

1.1 Mandat og oppgaver

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, og skal være pådriver for saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne sine levekår i Nordre Land. Rådet arbeider etter politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.

Rådet skal ivareta alle grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne og drøfte saker som er viktig for disse. Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. De kan selv ta opp saker de mener er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Loven tilsier at saker som gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta opp saker.

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppa.

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling.

Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet:

  • tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe
  • allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede
  • kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
  • i saker av prinsipiell interesse der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen
  • uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet
  • rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.
  • rådet tar initiativ til å bedre samarbeidet og samordningen, i saker av interesse for funksjonshemmede i kommunen.

§ 2 Funksjonstid og sammensetning

2.1 Funksjonstid

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnes av kommunestyret for hele kommunestyreperioden.

2.2 Sammensetning

Rådet skal ha 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Ett av medlemmene, med personlig vara, skal velges av kommunestyret, blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. De øvrige medlemmene i rådet skal representeres av de diagnosegruppene kommunestyret vedtar.

Leder og nestleder av rådet oppnevnes av kommunestyret, jf. § 6 i lov om råd eller representasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ordfører og rådmann kan ta del i rådets forhandlinger. Ordføreren kan la seg representere av et annet medlem av formannskapet. Rådmannen kan la seg representere av en annen fra sin ledergruppe.

2.3 Sekretær

Sekretærfunksjonen for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ivaretas av Fellestjenesten. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen undertegnes av samtlige medlemmer. Utskrift fra protokollen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og politikerportalen. Varsling om at dokumentene er tilgjengelige på nett sendes til alle medlemmer.

§ 3 Møtevirksomhet

3.1 Møter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne innkalles etter vedtatt møteplan.

Innkalling og saksdokumenter skal senest 7 dager før møtet avholdes være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og politikerportalen. Varsling om at dokumentene er tilgjengelige på nett sendes til alle medlemmer. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer er til stede.

3.2 Godtgjøring

Godtgjøring gis etter kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte.

3.3 Årsmelding

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal hvert år innen utgangen av mars utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret.

§ 4 Revisjon av vedtektene

Retningslinjer for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan kun endres av kommunestyret, etter at rådet har hatt mulighet til å uttale seg.

Vedtatt av Nordre Land kommunestyre 21.02.19, sak 17/19

Tips en venn Skriv ut