Skogkultur

Skogeier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. 
Etter at det nye bestandet er etablert følger en periode der mye av bestandets fremtid bestemmes. Ungskogpleien er avgjørende for bestandets, vekst, stabilitet og kvalitet. 
Skogkultur kan finansieres med bruk av skogfond og tilskudd.

Markberedning er et aktuelt tiltak i områder der humuslaget er tykt og der det er fare for sterk grasvekst etter hogst ( Smylemark ). Fordelene med markberedning er at vi får en høgere temperatur i den blottlagte mineraljorda og at fuktigheten i mineraljorda blir jevnere. Konkuransen med annen vegetasjon blir mindre og faren for snutebilleangrep reduseres. Markberedning brukes med fordel både ved planting og naturlig foryngelse. I områder med frostfare kan markberedning heve planteplassen slik at frost unngås.
 
Planting bør i Nordre Land benyttes som foryngelsesmetode på ca 80% av arealet i kommunen. Resten av arealet forynges naturlig. Forholdene for naturlig foryngelse er dårlige da vi har store arealer med blåbærmark der humuslaget hindrer frøenes kontakt med mineraljord. Dette kan forbedres med markberedning, men avstanden fra frøtre kan ikke overstige 1 trelengde (20-30 meter).
 
Sprøyting med glyfosat før planting er et alternativ til markberedning på arealer der vegetasjon er et problem. Sprøytingen gir plantene mulighetene til å vokse seg kraftige de første to årene slik at de kan stå i mot trykket fra vegetasjonen rundt senere. Den større og stivere M60 planta bør brukes ved supplering og i områder med sterk vegetasjon. Dette vil i de fleste tilfeller være et supplement til sprøyting, men kan i noen tilfeller også erstatte sprøyting.
 
Ungskogpleie og tynning har som formål å overføre bestandets produksjon til et riktig antall av de beste trærne. Gjennom lauvrydding og avstandsregulering til rett tidspunkt vil en hindre lengdeveksttap og kvalitetstap på fremtidstrærne. Vi vil også kunne velge hvilken treslagsblanding vi ønsker. Ungskogpleien vil gjøre bestandet mere stabilt slik at faren for snøbrekk, vindfellinger o.l reduseres. Hvis ungskogpleie utføres står en friere senere i bestan

Velg tekststørrelse
A A A