Mindre «farlig» å ta opp vanskelige tema

 Furulund barnehage på Dokka startet året med en personalsamling der tema var «balansen mellom arbeid og fritid». Etter å ha sett en film som tok dem inn i problemstillingen, gikk de ansatte i grupper for å diskutere spørsmål knyttet til denne. Tillitsvalgt Rønnaug Bjerke fra Utdanningsforbundet opplevde stort engasjement under gruppearbeidet, og mener filmene gjør det mindre «farlig» å ta opp et vanskelig tema. -Bruk av film gjorde også at vi kom raskt inn i problemstillingen, sier hun. Styrer Tone Merete Brattrud synes filmene tar for seg aktuelle tema. –Det er også bra at det finnes refleksjonsspørsmål til hver av filmene. Disse setter fokus på egen arbeidsplass, og den enkeltes ansvar som kollega og medarbeider.

Samlingen ble avsluttet med at hver gruppe presenterte sine konklusjoner. Denne delen ble ledet av Nina Høiland fra NAV Arbeidslivssenter Oppland, og ga mange nyttige innspill og diskusjoner.

 

Filmene skaper økt bevissthet

Tjenesteområdeleder Gunvor Finstuen Framnes i Nordre Land kommune forteller at hver av de sju kommunale barnehagene i løpet av våren skal gjennomføre fire personalmøter der man med utgangspunkt i filmene vil ta opp tema som påvirker arbeidsmiljø og nærvær. Hun mener filmene gir økt bevisst rundt viktige tema, og fremhever viktigheten av at alle ansatte i kommunens barnehager skal ha et reflektert forhold til dette. -Det er også flott at Arbeidslivssenteret bistår som veiledere. Dette gir oss nyttige innspill som i neste omgang gjør oss bedre i stand til å lede prosessene selv, sier hun.

Filmene er utviklet av NAV Arbeidslivssenter Oppland, og blir presentert som «Refleksjonsverktøy i IA-arbeidet». (Se eget avsnitt lenger nede).

 

Nærvær avgjørende for gode tjenester 

Etter flere år med høyt fravær i kommunens barnehager, så man at dette også gikk ut over den faglige kvaliteten på tjenestene. Utstrakt vikarbruk ga også manglende kontinuitet, noe både ansatte, barn og foreldre fikk merke. Med fortid som barnehagestyrer, har Gunvor Finstuen Framnes selv kjent på utfordringene med høyt fravær. Siden 1/1-2017 har hun som tjenesteområdeleder hatt ansvaret for alle barnehagene i Nordre Land kommune, og bestemte seg tidlig for å prioritere nærværsarbeid. Hun fremhever også viktigheten av å jobbe enhetlig med dette i alle kommunens barnehager.

 

Tenker langsiktig 

Gunvor Finstuen Framnes er klar over at nærværsarbeid tar tid. Hittil har de satt i verk en rekke tiltak med mål om å øke nærværet til 90 prosent. Blant disse kan nevnes:

  • Kompetanseheving på sykefraværsarbeid
  • Jevnlige møter med tillitsvalgte og verneombud
  • Utarbeidet oppgavevurdering for bruk ved tilrettelegging
  • Folder med rutiner for sykefraværsoppfølging til alle ansatte (se her)
  • Kollegaveiledning på ledermøter
  • Bruk av LEAN-tavla
  • Bruk av forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
  • Bruk av filmer som refleksjonsverktøy på personalsamlinger

 

Ser resultater av satsningen

I løpet av 2017 har nærværet økt med tre prosentpoeng til 89 prosent, noe som er et solid skritt i riktig retning. Planen er å fortsette den gode utviklingen i 2018.

IA-rådgiver Else-Marit Steinstad Bakke berømmer barnehagene i Nordre Land kommune for godt systematisk arbeid, og mener de nå har lykkes i å tenke mer helhetlig i sitt IA-arbeid.

-Arbeidet har gått fra å spre informasjon og kunnskap om sykefravær til å ha et stadig mer helsefremmende perspektiv. De har nå større fokus på resultatene som skapes, både for arbeidsmiljøet og arbeidsplassen som helhet, sier Steinstad Bakke.