Barnehage toppbilde

Søk barnehageplass

Søknadsportal

Opptaksrutiner

Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter:

 • Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema.
 • Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter §6 Se vedtekt
 • Hovedopptak 1. mars: barnehageplassene kunngjøres i begynnelsen av februar, med søknadsfrist 1. mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for hovedopptaket (1. mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15. august samme år.
 • Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 1.november. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for supplerende opptak (1.november) er du/dere garantert plass innen 1. januar påfølgende år.
 • Supplerende opptak 1.april: Ved eventuell ledig kapasitet etter opptaket 01.12. kan det tildeles plass 1.april, for søkere mellom 01.11. og 01.03.
 • Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune.Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.
 • Barn som ikke får plass, eller ikke får førstevalget sitt, stilles på venteliste. Enhetsleder kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det.
 

Opptakskriterier

Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune. Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.

Et barn som har plass i barnehagen er garantert samme tilbud neste år. Ved ønske om endring av tilbud eller antall dager, sendes ny søknad.

Opptaksmyndighet har anledning til å vurdere gruppesammensetningen, og opptaksreglene kan etter begrunnelse fra opptaksmyndighet fravikes.

Følgende barn prioriteres ved ordinært opptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Med søknaden må det følge en sakkyndig vurdering, jfr. Lov om barnehager § 13.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 13.
 3. Barn med helsemessige- og sosiale- eller psykiske problemer. Opplysningene må være dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.
 4. Barn fra hjem der det er sosiale-, psykiske- eller store helsemessige problemer. Dokumentasjon må følge søknaden, og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.
 5. Minoritetsspråklige barn prioriteres ut i fra behov om språkstimulering.
 6. Barn med foreldre som er enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Studieplass må være dokumentert fra studiestedet.
 7. Barn som allerede har plass og som ønsker annet tilbud i samme barnehage.
 8. Barn som søker siste år før skolestart.
 9. Søsken av barn som opprettholder plassen i samme barnehage kommende barnehageår.

Barnehageåret

 • Fra og med 15. august, og til og med 14. august neste år.
 • Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder.
 • Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 3 uker sammenhengende ferie på sommeren, avviklet mellom 15.mai – 14.august. Det kan søkes skriftlig dispensasjon fra bestemmelsen innen 15.mai i ferieåret.  
 • Foreldrene må gi beskjed innen 15. mai, når ferie skal tas ut.
 • Planleggingsdager kan regnes som ferie.
 • I ferier (jul, påske, sommer) blir 2 eller flere hus/avd. slått sammen. Jul og påske forutsetter at minimum 5 barn er påmeldt for at barnehageenheten holdes åpen. 
 • Barnehagene holder stengt på julaften og nyttårsaften.
 • Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
Tips en venn Skriv ut