Barnehage toppbilde

Søk barnehageplass

Søknadsportal

Opptaksrutiner

Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse vedtekter:

 • Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema.
 • Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter §6 Se vedtekt
 • Hovedopptak 1. mars: barnehageplassene kunngjøres i begynnelsen av februar, med søknadsfrist 1. mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for hovedopptaket (1. mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15. august samme år.
 • Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 1.november. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for supplerende opptak (1.november) er du/dere garantert plass innen 1. januar påfølgende år.
 • Supplerende opptak 1.april: Ved eventuell ledig kapasitet etter opptaket 01.12. kan det tildeles plass 1.april, for søkere mellom 01.11. og 01.03.
 • Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune.Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.
 • Barn som ikke får plass, eller ikke får førstevalget sitt, stilles på venteliste. Enhetsleder kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det.
 

Opptakskriterier

Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune. Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.

Et barn som har plass i barnehagen er garantert samme tilbud neste år. Ved ønske om endring av tilbud eller antall dager, sendes ny søknad.

Opptaksmyndighet har anledning til å vurdere gruppesammensetningen, og opptaksreglene kan etter begrunnelse fra opptaksmyndighet fravikes.

Følgende barn prioriteres ved ordinært opptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Med søknaden må det følge en sakkyndig vurdering, jfr. Lov om barnehager § 13.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 13.
 3. Barn med helsemessige- og sosiale- eller psykiske problemer. Opplysningene må være dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.
 4. Barn fra hjem der det er sosiale-, psykiske- eller store helsemessige problemer. Dokumentasjon må følge søknaden, og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for barnet.
 5. Minoritetsspråklige barn prioriteres ut i fra behov om språkstimulering.
 6. Barn med foreldre som er enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Studieplass må være dokumentert fra studiestedet.
 7. Barn som allerede har plass og som ønsker annet tilbud i samme barnehage.
 8. Barn som søker siste år før skolestart.
 9. Søsken av barn som opprettholder plassen i samme barnehage kommende barnehageår.

Barnehageåret

 • Fra og med 15. august, og til og med 14. august neste år.
 • Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder.
 • Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 3 uker sammenhengende ferie på sommeren, avviklet mellom 15.mai – 14.august. Det kan søkes skriftlig dispensasjon fra bestemmelsen innen 15.mai i ferieåret.  
 • Foreldrene må gi beskjed innen 15. mai, når ferie skal tas ut.
 • Planleggingsdager kan regnes som ferie.
 • I ferier (jul, påske, sommer) blir 2 eller flere hus/avd. slått sammen. Jul og påske forutsetter at minimum 5 barn er påmeldt for at barnehageenheten holdes åpen. 
 • Barnehagene holder stengt på julaften og nyttårsaften.
 • Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

 

Gebyrer og betalingssatser

Informasjon om foreldrebetaling i barnehager og gratis kjernetid.

Viser til endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage vedtatt av Kongen i Statsråd 17.04.15 og 05.06.15 om fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass.

 • Endringene gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt, siden ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin på en barnehageplass.
 • Øvre inntektsgrense for å søke om redusert foreldrebetaling se her
 • Øvre inntektsgrense for å søke om gratis kjernetid, 20 timer pr uke, for 3 - 4- og 5- åringer, samt barn med utsatt skolestart, se her
 • Ordningen er søknadsbasert, og gjelder fra den måneden du søker.
 • Inntekten skal dokumenteres med siste års selvangivelser og legges ved søknaden.
 • Søknadsfrist er 1. mai hvert år eller så fort du har bekreftet barnehageplass, eller så snart du er kjent med ordningen.
 • Søknad med vedlegg leveres i den enkelte barnehage.

Betalingssatsen skal maksimalt være 6 prosent av husholdningens samlede inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldre har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig og varig endring i inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelser og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som regel siste års selvangivelser. Ved bruk av forhåndsutfylt selvangivelse som dokumentasjon plikter søkere å opplyse om skattepliktig kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen. Hvis du ikke har selvangivelse må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Søskenmoderasjon videreføres som tidligere. Kostpenger kommer i tillegg.

Søknadsskjema 

Les mer hos Udir
Tips en venn Skriv ut