Låve i kornåker

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Hjemmel:
Konsesjon ved erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 31. mai 1974.

Bestemmelsens innhold:
Loven om konsesjon og om forkjøpsrett har bestemmelser om at fast eiendom ikke kan erverves uten konsesjon fra myndighetene. Det er gjort enkelte unntak med bakgrunn i kjøpers stilling i forhold til selger (slektskap) eller eiendommen og enkelte unntak med bakgrunn i eiendommens karakter. Loven gir staten eller kommunen forkjøpsrett ved all konsesjonspliktig omsetning av fast eiendom. I prinsippet har dermed myndighetene et godt virkemiddel for å styre strukturen over til større og bedre arronderte enheter.

Konsesjon for erverv av fast eiendom som består av:

1. Egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Eiendommer som kan erverves konsesjonsfritt skal ved tinglysning dokumenteres ved hjelp av et skjema hvor kommunen ved avdeling Plan, bygg og oppmåling skal bekrefte de gitte opplysninger. Tjenesten er gratis.

En trenger ikke konsesjon ved erverv av:

  • En ubebygd boligtomt eller tomt for fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 daa.
  • Bebygd eiendom, forutsatt at tomta ikke er større enn 5 daa.
  • Tomtearealer til boligformål og andre tomtearealer ikke over 20 daa ved overdragelse fra den kommune hvor arealet ligger.

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

  • Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje.
  • Odelsberettigede til eiendommen.


2. Søknad om konsesjon.
Konsesjonspliktige eiendomserverv behandles etter søknad til Nordre Land kommune, Landbrukskontoret. Behandlingsgebyr etter vedtatte gebyrsatser, med et minstegebyr på kr 750,-

Vedtaksmyndighet:
Avgjørelsesmyndigheten skal som en prøveordning legges til kommunene, ordningen varer ut 2001. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk avgjør søknaden.

Klage:

Eventuell klage i henhold til forvaltningsloven fremmes for landbrukskontoret innen 3 uker.

Skjema:

Søknadsskjema hentes elektronisk her. Søknad om konsesjon sendes sektor for landbruk, miljø, teknisk i kommunen innen 4 uker etter at avtalen om overdragelsen ble gjort.

Kontaktperson: Halvor Askvig

Tips en venn Skriv ut