Nydyrkning

Nydyrking

"Forskrift om nydyrking" fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i jordloven §§ 3 og 11 annet ledd, jf. kgl. res. 12. mai 1995 gjelder.

Forskriftens formål er at nydyrking skjer på en måte som ivaretar hensynet til natur- og kulturlandskap. I tillegg skal det legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet.

§ 6 angir krav til vegetasjonssoner mot vassdrag, samt krav om konsekvensutredning jfr. plan- og bygningsloven ved plan om nydyrking av areal over 300 daa.

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Søkeren skal sørge for utarbeidelse av planen.

Pris: Det er ikke gebyr på tjenesten.

Nydyrking søkes på skjema

Det må vedlegges kart. Skjema og kart kan fås på Landbrukskontoret. Nydyrkingsplan skal også vedlegges. Denne skal inneholde fullstendig planbeskrivelse, grøftekart og en kostnadskalkyle. Søknaden skal angi de økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen.

Søknad om nydyrking

Nydyrkingstiltak som utgjør 15 dekar eller mer av samlet overflate over 5 år, defineres som et "større privat tiltak", og undersøkelsesplikt gjelder etter kulturminnelovens § 9.

Ferdig utfylt søknad sendes postmottak@nordre-land.kommune.no

Kontaktperson: Werner Sveum

Tips en venn Skriv ut