Sosialfaglig veiledning

Opplæringsloven § 9-2, 1. ledd: Elevane har rett til nødvendig rådgjeving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. I forskrift til opplæringsloven § 22-1 Generelt om retten til rådgjeving: Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgjeving: sosialpedagogisk rådgjeving og utdannings- og yrkesrådgjeving.

Opplæringsloven § 9 a gir elevene en individuell rett til et godt og trygt fysisk og psykisk skolemiljø.

Nordre Land kommune har sosialfaglig veileder som skal bidra i skolemiljøet for å utvikle elevenes sosiale kompetanse i samspill med elever, foresatte, ansatte på skolen og andre hjelpeinstanser. De skal bidra til at elevene får et positivt og inkluderende læringsmiljø faglig og sosialt. Dette gjøres gjennom å stimulere klasse og skole på individnivå og systemnivå.

Hvordan arbeider sosialfaglig veileder:

  • Samarbeid i elevoppfølgingsteam
  • I samarbeid med lærer og elever å drøfte utfordringer på klasse- og individnivå.
  • I samarbeid med lærer utarbeide forslag til tiltak for klasse og elev.
  • Gjennomføre ulike grupper for å trene på sosiale ferdigheter og styrke impulskontroll som ART og Trygg Oppvekst (TO)
  • Være med på samarbeidsmøter vedrørende enkeltelever og læringsmiljø.

For skoleåret 2018/19 er veiledningstjenesten lagt til den enkelte skole.

Ta kontakt via rektor eller kontaktlærer.

Torpa barne- og ungdomsskole     61 11 69 50
Dokka barneskole    61 11 68 50
Dokka ungdomsskole  61 11 67 50

            

                                  

                               

Tips en venn Skriv ut