Skjermbilde 2017-05-03 kl

Stiftelsesmøte - Land Utvikling

9. mai kl. 18 på Dokka Camping

Velkommen til stiftelsesmøte for Land Utvikling SA.

Land utvikling, får ting til å skje

Vi må ha fokus på næringsutvikling. Hver eneste kommune ønsker vekst i næringslivet og flere innbyggere. Skal vi vinne den konkurransen må vi være god på de områdene vi mener er viktige for oss. Land Utvikling skal være næringslivets eget verktøy for styrke næringslivet i kommunen. Skal vi lykkes med det er det viktig med tydelige mål og en klar retning.  

Nordre Land kommune har naturgitte ressurser og et næringsliv med et stort utviklingspotensial. Men i mange sammenhenger blir vi små og ubetydelige hver for oss. For å få til utvikling og få ting til og skje er det viktig å jobbe sammen og være framoverlent. I løpet av de senere årene har det vært flere gode prosjekter og forsøk på synlighet og vekst. Når utviklingsarbeid rigges som et prosjekt vil det være stor aktivitet en periode, men så snart prosjektet er over vil effekten gradvis avta. Målet er nå å samle alle gode krefter og danne et SA som kan få ting til å skje. Selskapet skal være et bedriftsnettverk som skal synligjøre og fremme kvalitetene i hele kommunen. Tanken er at næringslivet skal jobbe med og for hverandre. Utviklingsselskapet skal bidra til økt engasjement og tettere samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, Landsbyen Næringshage, Nordre Land kommune og andre aktører. 

Hytteturisme vil være et av de viktigste områdene for næringsutvikling i Nordre Land de kommende årene. Lykkes vi her vil det ha direkte eller indirekte betydning for hele næringslivet i kommunen.   Gjennom arealdelplan for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst vil det være ca. 1.300 tilgjengelige tomter i fjellet. Det betyr en grunninvestering på ca. 5 mrd. i løpet av 10-12 år. Det vil etter hvert være et årlig behov for vedlikeholdsinvesteringer på ca. 200 mill. Brukes hver hytte 50 døgn pr år så er det et potensiale på varekjøp på ca. 300 mill. pr år. Samlet sett vil hyttefolket kunne legge igjen ca. 500 mill. i året i Nordre Land ut over grunninvesteringen. Sammenligner man det med dagens salgsstatistikk vil omsetningen hos handelsstanden i kommunen kunne dobles. Vi snakker om 600.000 gjestedøgn og 12.000 personer som vil være direkte ambassadører for Nordre Land, og alt som skjer i kommunen.

 

Hvordan kan Land Utvikling bidra til at noe skjer?  

I hovedsak skal Land Utvikling være destinasjons- og næringsselskapet i Land.

 

Markedsføring av området

Nordre Land har kvaliteter som ikke står tilbake for andre områder. Fra Randsfjorden til Langsua ligger det en rekke perler som er ukjente for de fleste. Vi skal vise fram opplevelser og drømmer. Om det er padling eller bading i Randsfjorden, sykkeltur på Veståsen, skitur til Spåtind eller fottur i Langsua så kan Nordre Land gi folk en unik opplevelse som ingen andre har!    

 

Profilere det som skjer i Nordre Land

Det er mange små og store arrangement rundt om i kommunen. Disse må bli synlige i sosiale media der folk søker informasjon. På denne måten kan vi trekke folk til området for kortere eller lenger tidsrom.

 

Lage gode arrangement og aktiviteter

Være en støttespiller for å utvikle arrangement og aktiviteter som trekker folk til kommunen og skaper entusiasme og positivitet blant våre innbyggere. Når man ser responsen på VG-lista til Dokka ser man potensialet som aktiviteter og arrangement har i forhold til å skape entusiasme og stolthet.

 

Presentere næringslivet i Nordre Land

Næringslivet i kommunen vil være en naturlig samarbeidspartner når hytteturisten skal investere i Nordre Land. Men i tillegg til direkte investeringer, sitter mange av våre gjester i posisjoner hvor man direkte eller indirekte påvirker beslutninger om innkjøp, samarbeid eller utvikling i bedrifter som kan finne samarbeidspartnere i vår kommune. Dagens hytteturist kan være morgendagens forretningspartner. Et synlig næringsliv vil være interessante for forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU. I tillegg vil dee enkelte medlemmene i Land Utvikling vil få muligheter til å presentere seg gjennom de nettsidene som etableres av Land Utvikling. 

 

Land Utvikling skal være en arena for næringslivet hvor man kan dele kompetanse og finne fram til felles prosjekter.    

 

Næringsutvikling i Nordre Land:

I samarbeid med Land Utvikling har kommunen og Næringshagen viktige roller.

Kommunens hovedrolle vil være planarbeid og tilrettelegging av arealer.

Næringshagen: Gjennom målbedriftprogrammet vil næringshagen kunne bistå enkeltbedrifter. Gjennom Land Utvikling vil det naturlig utvikles prosjekter som naturlig vil høre inn under Næringshagen. Dette kan være utviklingsprosjekter i bedrifter, etablering av nye bedrifter eller samarbeidsprosjekter mellom forskjellige bedrifter. 

 

Et tett samarbeid mellom Land Utvikling, Næringshagen og kommunene er nødvendig for å legge forholdene best mulig til rette for næringsutvikling, og for å utnytte virkemiddelapparatet best mulig. Land Utvikling vil være et ledd i den langsiktige næringsutviklingen i kommunen, men skal være næringslivets organisasjon og finansieres gjennom medlemskontingent. Kommunen skal ikke være en aktiv deltager i selskapet, men være en betydelig bidragsyter økonomisk. Målet må være at det er rom for to ansatte i Land Utvikling og at man i tillegg har midler for å drive utviklingsarbeid.   

 

Finansiering:

Den årlige medlemskontingenten foreslås beregnet ut fra netto omsetning sist år differensiert på næringsvirksomheter, og med en minimums og maksimumssats.

Skjermbilde 2017-05-03 kl. 22.23.59.png

Blokkmedlemmer kan være ulike næringsorganisasjoner som grunneierlag, faglag osv. Som blokkmedlem vil man ikke kunne få individuell markedsføring/profilering på Land Utviklings nettsider.   

 

Nordre Land kommune har gjort vedtak om å bidra med opp til 1 mill.pr år. Vedtaket er gjort for 3 år. Vedtaket forutsetter at kommunens bidrag ikke skal overstige 50% av utviklingsselskapets inntekter. 

Det er en forutsetning for å starte opp Land Utvikling at man har et antall medlemsbedrifter som gir et økonomisk fundament for den daglige driften. Medlemskontingent vil ikke bli krevd inn før dette målet er nådd. Styret tar denne beslutningen.

   

Organisering 

Selskapet organiseres som et andelslag, det som kalles samvirkeselskap (SA). Dette er et selskap som kan ha en skiftende kapital og eierskap i motsetning til et aksjeselskap. Når en melder seg inn kjøper man en eller flere andeler. For at ingen skal dominere selskapet foreslås at ingen kan eier mer enn tre andeler. Andelskapitalen blir selskapets kapital. Når selskapet er stiftet velges det et styre som ansvaret for å drive selskapet inntil en daglig leder er på plass. Styret har ansvaret for å gjennomføre prosessen med å finne en daglig leder.

Dette er et foreløpig dokument som er utarbeidet av interimsstyret i Land Utvikling, og det forutsettes at medlemsbedriftene og Utviklingsselskapets styre vil arbeide videre for å utvikle selskapets målsetninger og strategier.

 

Stiftelsesdokument Land Utvikling SA

Tips en venn Skriv ut