Bilde

Torstumoen

20 mål tomt selges. Budfrist 31.5

20 mål tomt selges fortrinnsvis som helhet, men deling i forhold til plan kan vurderes.

Det er mest aktuelt å bygge 12 to-mannsboliger på området.

Budfrist er 31.5.2017

Takst

Reguleringsplan

Planbeskrivelse

Plankart

Budskjema

Spørsmål kan rettes til:
Tom Stomlien
Telefon: 611 16 086
Mobil: 908 56 012
Mail: tom.stomlien@nordre-land.kommune.no

 

Boligformål B1-B3
Innenfor disse områdene kan det oppføres bolighus, uthus, garasje og mindre andre
bygninger i sammenheng med hovedformålet.
Utnyttelsen (%-BYA) per tomt skal være minimum 25 % og maksimum 35 % av tomtas
nettoareal i henhold til forskrift (TEK).


Bebyggelsen innenfor hvert B-område kan føres opp som ett av følgende alternativ:
1) 5 eneboliger.
2) 4 eneboliger og 1 tomannsbolig.
3) 2 eneboliger og 2 tomannsboliger.
4) 1 enebolig og 3 tomannsboliger.
5) 4 tomannsboliger.


Bebyggelsen kan føres opp med inntil 1,5 etasjer. Største tillatte gesimshøyde er 3,5 meter
og største tillatte mønehøyde er 6 meter. Garasje og boder/uthus skal være tilpasset
hovedhuset med hensyn til materialer, form og farge.
Takform på boliger skal være saltak, flatt tak eller pulttak. Takvinkel på saltak skal være
mellom 20 og 40 grader. Pulttak skal ha vinkel mellom 5 og 20 grader. Dette gjelder også
garasjer.
Det tillates ikke kjeller.
I forbindelse med byggesøknad skal det leveres med situasjonsplan i målestokk 1:500 som
viser adkomst, biloppstilling, parkering, ev. garasje, eksisterende og framtidig bebyggelse,
avstander til nabobebyggelse, veg og tomtegrenser. Situasjonsplanen skal også vise den
delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep og vise planlagt terrengbehandling inklusive
støttemurer. Forholdet til eksisterende trevegetasjon skal vises. Nødvendige inngrep i
terreng og vegetasjon skal utføres så skånsomt som mulig.
I forbindelse med fradeling av første tomt innenfor hvert B-område skal det følge med en
egen situasjonsplan for hele B-området. Denne skal vise tomteinndeling, type bolig på hver
tomt og atkomst. Denne skal godkjennes som en del av delingssaken.


Parkering på hver tomt skal anlegges etter følgende krav:
• Boliger < 60 m2 bruksareal: 1 plass pr. boenhet.
• Boliger >= 60 m2 bruksareal: 2 plasser pr. boenhet.
• Leiligheter: 1,5 plasser pr. boenhet.

 

Tips en venn Skriv ut