Starte egen bedrift

Vi gir veiledning for næringslivet og etablerere i kommunen, og kan tilby:

 • informasjon om valg av selskapsform 
 • oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som næringsdrivende 
 • oversikt over økonomiske støtteordninger 
 • forretningsplanveiledning

Ta kontakt med

Gunnar Berg, næringsrådgiver - tlf: 911 76 370

Ingrid Bondlid, rådgiver - tlf: 994 80 260

Næringsfond

Hvem kan søke:
 • Eksisterende bedrifter
 • Etablerere/gründere
 
Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom prioriteres.
 
Det må søkes om støtte før investeringen/utviklingsprosjektet gjennomføres.
 
Hva kan det søkes om søtte til:
Det kan gis støtte i form av tilskudd til investeringer og utviklingstiltak.
 
Hvor mye kan det søkes om i støtte:
Private næringstiltak kan søke om 50% støtte av kapitalbehovet for et prosjekt. Prosjekter av særlig betydning for kvinner, ungdom eller nyetableringer kan søke om 75% finansiering.
 
Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 200.000 ECU til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.
 
Saksbehandling:
Søknadene blir behandlet forløpende, og det er formannskapet som er fondsstyrer.
 
Du finner vedtekter for kommunens næringsfond her.
 
 

 

DA- midler

Hvem kan søke:
Midlene skal gis til "ikke-kommersielle" tiltak som stimulerer til utvikling, omstilling og bedre konkurransekraft for bransjer/næringer eller næringslivet i hele kommunen.

Det må søkes om støtte før tiltaket/aktiviteten gjennomføres.

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Arbeid med generelle næringsutviklingsprosjekter
 • Nettverk, f. eks. bedriftsnettverk eller nettverk mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • Kartlegge/utarbeide oversikter over næringslivet og hva de leverer av tjenester og produkter
 • Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv
 • Akkvisisjonsarbeid - skaffe kompetanse til næringslivet (bedrifter og personer)
 • Infrastruktur som er viktig for næringslivet/bransjer

Det innvilges ikke støtte til løpende driftsutgifter.

Hvor mye kan det søkes om i støtte:
Det er ikke satt noen grense for hvor mye en enkelt søknad kan få i støtte, men det innvilges ikke 100 % støtte.

Søknadsskjema

Saksbehandling:
Søknadene blir behandlet fortløpende, og det er formannskapet som fatter vedtak.