Hjem/Innbygger/Helse, omsorg, velferd/NAV
NAV

NAV Nordre Land

Nye åpningsider fra 1. mars 2019

Besøksadresse: 2 etg. i rådhuset på Dokka, Storgata 28, 2870 Dokka.

Telefon: 55 55 33 33

Mandag               12:00 - 14:00      Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag                 12:00 - 14:00     Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag                 Stengt                Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag               12:00 - 14:00      Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Fredag                  12:00 - 14:00     Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.

Dersom du ønsker timeavtale kan du ringe NAV kontaktsenter på tlf 5555 3333

NAV  Nordre Land er Nordre Land kommunes arbeids- og velferdskontor. 

NAV sin visjon  er: Vi gir mennesker muligheter

Verdier:

 • Tydelig – tilstede – løsningsdyktig
 • Åpen - Offensiv - Ansvarlig
 • bistår med å finne arbeid og midlertidig bolig
 • oppfølging rettet mot arbeid og aktivitet
 • opplysning, råd og veiledning innen økonomi, arbeid, vanskelige livssituasjoner
 • samarbeider tett med andre tjenester for å sikre helhetlig oppfølging og veiledning
 • økonomisk sosialhjelp

Hovedmålene er:

 • Å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
 • Gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn i NAV
 • Tilpasse tjenestene etter brukernes behov
 • Skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

De sosiale tjenestene i NAV er også styrt av Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom som har følgende delmål:

 • Å gi alle muligheter til å komme i arbeid
 • Å gi alle barn og unge muligheter til å delta og utvikle seg
 • Å bedre levekårene for de vanskeligstilte

NAV-kontoret har stort ansvarsområde med mange tjenester og ytelser samlet i ett kontor – både statlige og kommunale.  Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i kontoret.   Det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kontoret skal vurdere hvilke råd og veilednings-behov den enkelte har.  Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp.

Lover og retningslinjer:

 • Forvaltningsloven
 • Folketrygdloven
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten
 • Arbeidsmarkedsloven
 • NAV-loven

Om NAV-kontoret:

NAV Nordre Land har ca 14 ansatte som er inndelt i 2-3 team med forskjellig ansvarsområder. Kontoret har ett mottak med begrenset åpningstid fordi mange av de statlige tjenestene kan gjennomføres via https://www.nav.no    Her finnes mange selvbetjeningsmuligheter og informasjon om de ulike tjenestene.  Ved innlogging på https://tjenester.nav.no/dittnav/oversikt  vil den enkelte finne egne saker, utbetalinger, referat fra samtaler med NAV, elektronisk kommunikasjon med NAV osv.

Alle med behov for samtale med ansatte i NAV-kontoret kan få timeavtale uavhengig av mottakets åpningstid.  Dvs. timeavtale mellom kl 0800 – 1530. Ring 55 55 33 33 dersom du vil ha timeavtale.

 

NAV Nordre Land sin viktigste oppgave er å følge opp brukere; med en målsetting om at flere brukere skal få individuelt tilpasset oppfølging for å komme i arbeid.  Markedsarbeid og arbeidslivskontakt skal gis mer fokus, og det skal etableres et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere.  Alle brukere som ønsker det skal få en behovsvurdering og det skal gjennomføres arbeidsevnevurderinger ved behov. Arbeid først er viktig stikkord i kontorets arbeid.

Kontoret prioriterer arbeid med unge under 30 år og bosatte flyktninger.  Det er etablert ulike tiltak med sikte på å få flere over i inntektsgivende arbeid.  For personer som søker økonomisk sosialhjelp må det påregnes at det blir forventet at det gjennomføres kartleggings- og behovsavklaringssamtale før søknaden kan behandles.  Det kan også bli krevet at personen må være i konkret aktivitet for å kunne få økonomisk sosialhjelp.

Den statlige delen av NAV har skilt ut mange av forvaltningsoppgavene til spesialenheter – eks. NAV Pensjon, NAV Hjelpemidler, NAV internasjonal, NAV forvaltning.  Den statlige delen av NAV er lik i alle NAV-kontor i landet.  Innenfor den statlige delen av NAV administreres ca 50 ulike stønadstyper.

Tjenester og ytelser i NAV Nordre Land:

Nærmere informasjon om tjenestene finner du ved å klikke på de enkelte tjenestene:

 

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp og opplysninger, råd og veiledning finner du under tjenestebeskrivelsen. Det må alltid påregnes at det i forbindelse med søknad om økonomisk sosialhjelp vil bli gjennomført en avklarings- eller kartleggingssamtale før saken kan behandles.

Søknadsskjema for økonomisk rådgivning finner du under tjenestebeskrivelsen.