PPT

PPT

PP-tjenesten har sine lokaler i 2. etg. Rådhuset, Storgata 28, Dokka. Telefon 61 11 60 00

Leder PPT: Laila Gladbakke

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

  • vurderer om barn og elever kan ha behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen
  • bistår med råd og veiledning om anbefalte tiltak og hva slags hjelp som finnes
  • samarbeider med foreldre og ansatte i barnehage og skole
  • trenger en skriftlig bestilling, som utarbeides i samarbeid mellom hjemmet og barnehage/skole
  • foreldre kan selv be om hjelp

Pedagogisk- psykologisk tjeneste kalles ofte PPT eller PP-tjenesten.
Vi er en uavhengig sakkyndig instans som skal bidra til å sikre den enkeltes rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning.

PP-tjenesten kan kontaktes direkte av barn, unge og voksne selv eller av foresatte direkte eller via barnehagen, skolen, helse- og sosial-tjenesten, barnevernstjenesten eller andre. Vi tar også imot uformelle forespørsler. Vi arbeider bare med en sak når den det gjelder/foresatte samtykker.

PP-tjenesten har egen logoped som også jobber innenfor rehabilitering.