Folkehelse

Folkehelse

Frisklivs/folkehelse-koordinator Grete Klokkersveen
Mobiltelefon: 951 93 159
 

Mål for Folkehelse arbeid i Nordre Land kommune fra Kommuneplanens samfunnsdel:

Nordre Land kommune er en folkehelsekommune, og dette skal prege hele vår virksomhet slik at befolkningen får fremmet sin fysiske og psykiske helse og folkehelsearbeidet skal innarbeides i alle sektorers virksomhet.

Barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår, gode utviklingsmuligheter og god  helse.

Mål fra enhetenes styringskort i kommunens økonomi- og handlingsplan:

I styringskortene er det satt politiske mål som enhetene skal jobbe for å nå innen bruker –, medarbeider-, og økonomiperspektivet. Målene omhandler flere tema som også er relevant innen folkehelsearbeidet; folkeliv, aktivitet, trivsel, sykefravær, arbeidssituasjon, læringsresultater, mobbing, respekt mm. Selve styringskortene gjengis ikke her men de er å finne i handlings- og økonomiplanen. Folkehelseperspektivet skal inkluderes i all planlegging og ved neste revisjon av styringskortene bør folkehelse vies enda større oppmerksomhet.

Folkehelseplaner