Priser

Foreldrebetaling i barnehage

Antall dager

3 dager:                              kr 1.860,-
4 dager:                              kr 2.485,-
5 dager:                              kr 2.990,-

Ekstra dag kan kjøpes hvis barnehagen har kapasitet. Pris kr 240,-/dag. 
Barnehagene har 12 månders åpningstid. Det faktureres for 11 måneder pr. år. (ikke forfall i august)

Søskenmoderasjon
Familier som har flere barn i barnehagen:
For 2. barn: 30 % moderasjon   
For 3. barn: 50 % moderasjon   

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for familier som har lav inntekt. 

Redusert foreldrebetaling:
Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehageplass. Er familiens inntekt lavere enn kr. 548 500,- pr. år kan du søke om å få redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid:
Du kan søke om gratis kjernetid for barn som er 2-5 år, og barn med utsatt skolestart, hvis inntekten er lavere enn kr. 548 500,-. Barna får 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter som regnes med. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes de som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene i et ekteskapslignende forhold, eller som har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldre, beregnes foreldrebetalingen utfra den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det søkes for et barnehageår av gangen. Søknadsfrist er 1. august, men du kan også søke seinere, men vedtaket blir gjort gjeldende fra det tidspunkt du søker.

Siste års skattemelding skal vedlegges. Har du ikke skattemelding kan lønnslipper eller annen dokumentasjon legges ved søknaden.  Dersom økonomien har endret seg etter siste års skattemelding, kan du også i tillegg levere annen dokumentasjon. Du er du pliktig til å melde fra, dersom det er endringer i inntektsforhold eller familieforhold i løpet av året som endrer grunnlaget for søknaden.

Kostpenger kommer i tillegg.

Søknadsskjema 

Les mer hos Udir