Markberedning

Hensikten med markberedning er å lage gode spire- og etableringsforhold ved naturlig foryngelse eller planting.
Markberedning letter plantearbeidet, øker veksten og reduserer avgangen. Markberedning bør utføres året før planting. Det bør markberedes i blåbær-, røsslyng-blokkebær- og ofte i småbregneskog. Det bør ikke markberedes der hellingen er større enn 25 %, der det er mye stor stein i overflaten og når humuslaget er tynnere enn ca 3 cm.
På skogtypene storbregne, høgstaude og lågurt bør det ikke markberedes, men på frostutsatte steder anbefales hauglegging.
 
Fordeler med markberedning

  • Høyere jordtemperatur og bedre vannhusholdning.
  • Økt omsetning av næringsstoffer.
  • Hindre konkurranse fra annen vegetasjon.
  • Redusert risiko for frost- og insektskader.

Markberedning organiseres gjennom skogeierforeningen. Bestilling av markberedning gjøres derfor gjennom skogbruksleder.

Velg tekststørrelse
A A A