Skogbruk

Skogbruk

Skogbrukssjef: Halvor Askvig
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 28, 2870 Dokka 

Skogbruk i Nordre Land har lange tradisjoner og vi er en av de største skogkommunene i Oppland. 63% av arealet er produktiv skog (600 000 dekar) og 23 % er andre skogområder. Tilveksten er ca 150.000m3 og det avvirkes 100-110.000 m3 pr år.

Kommunen preges av store høydeforskjeller og strekker seg fra Randsfjorden på ca 135 m.o.h. opp til Spåtindtoppen på 1414 m.o.h. Det er varmekjære lauvtreslag som hengebjørk, alm, hassel, lønn, lind langs Randsfjorden, rundt Dokka og langs Nordsinnidalføret. Nærmere snaufjellet dominerer grana med et bjørkebelte opp mot tregrensa.

Trebasert næringsvirksomhet som sagbruk, laftebedrifter, møbelproduksjon, snekkerverksteder, varmeselskaper m.m er viktig i Nordre Land og disse næringene er i sterk vekst.

Tilskudd til gjødsling og tettere planting

Tilskuddssatser skogkultur

Skogfond - hjelpemidler

Henting av skogplanter

Ungskogpleie

Markberedning

Foryngelse av skog

Skogkultur

Skogsveger

Vernskog