Inngjerding av fritidseiendommer

Vi minner om at inngjerding av fritidseiendommer er søknadspliktig og at alle gjerder må vedlikeholdes slik at de ikke er til skade for bufe og vilt.

Gjerding  av fritidseiendommer er regulert i bestemmelser/retningslinjer i kommunelplanens arealdel for 2016-2027. Her står det:
Ved fritidsbebyggelse i byggeområder og LNF-områder er det i utgangspunktet ikke ønskelig med gjerder i noen form av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beiteinteresser og av estetiske hensyn.
Etter søknad kan det tillates inngjerding av inntil 200 m2 pr. tomt, eller inntil 40 meter gjerde pr. tomt. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 15 m fra bygning. Inngjerding i tun er tillatt når avstand til anneks/uthus er maks. 15 meter fra nærmest hyttevegg. Gjerdene bør utformes i tre og tilpasses omgivelsene når det gjelder fargevalg. Grinder skal slå utover. Gjerdehøyde skal være maks 110 cm. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne ferdselsårer og stier, samt beitebruk tillegges vekt.


Følgende skjema skal sendes kommunen for behandling av gjerde for fritidseiendommer:

I tillegg skal det gis opplysninger om type gjerde, høyde på gjerdet, beskrivelse av arealet som ønskes inngjerdet samt kartutsnitt (målestokk 1:500 eller 1:1000) som viser plassering av gjerde. (Kartutsnitt kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning). Dette skal sendes til kommunen for behandling.

Kommunen minner også om at alle godkjente oppsatte gjerder må vedlikeholdes slik at de ikke er til skade for bufe og vilt.

Søknad sendes Nordre Land kommune. Epost: postmottak@nordre-land.kommune.no eller postboks 173, 2882 Dokka.