PENGER 2019

Budsjettorientering for råd og utvalg

Økonomisjefen la fram tall, føringer, muligheter og utfordringer for 2020

I dag har det vært budsjettorientering for Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Økonomisjef John Løvmoen la fram tall, føringer, muligheter og utfordringer. For 2019 har Nordre Land kommune 636 millioner i driftsinntekter og 634 millioner i driftsutgifter. Dette skal brukes til å gi gode tjenester til innbyggerne i Nordre Land kommue. Nordre Land har 6672 innbyggere.

Økonomisjefen presenterte en utfording i budsjettet for 2020 på ca kr 20,5 mill,- med tiltak for å oppnå balanse.

Statsbudsjettet

 • Staten legger opp til at stadig færre tilskudd skal være øremerket og gir stadig mer på ramma til kommunen. Etablering og tilretteleggingstilskudd til bolig innlemmes, lærertilskudd, økt lærernorm innlemmes, kommunepsykolog innlemmes (men kommunepsykolog er pålagt), aktivitetsplasser til hjemmeboende demente innlemmes.
 • Eiendomsskatt alle verdier på hus og hytter skal reduseres med 30%. Videre skal eiendomsskattetaksten på bolig og fritidsbolig maks være 5 promille, mot 7 promille i dag.. Vi har 2,5 promille på bolig og fritidsbolig og blir lite påvirket av dette.
 • Inntektsgradering på SFO 6% av husholdnings inntekt. Gjelder for 1 og 2 trinn.
 • Ressurskrevende tjenester skal dekkes av kommunen med inntil kr. 1.361.000,- pr bruker, etter det dekker staten 80 %.
 • Skatteoppkreveren er foreslått statliggjort fra 1/6-2020.
 • Regjeringens effektiviseringkrav på 0,5%

Tiltak for å oppnå balanse

 • Regjeringens effektiviseringskrav, 2,5 mill
 • Helårsvirking av salderte tiltak fra 2019, 3,94 mill
 • Reduserte behov, 6,05 mill
 • Eiendomsskattesatsen økes til 3,5 promille
 • Torpa barne- og ungdomsskole - renter og avdrag belastes ikke i 2020
 • Budsjetterte tilskuddsmidler, 2,85 mill
 • Sykefravær. 1% sykefravær koster 2 millioner. Det legges opp til 0,5% redusert sykefravær.

Andre tiltak

 • Reduserte kostnader. Bedre bredbåndsavtale -265 000
 • Mindre Ekte Landsbyliv avsetning – 200 000
 • Endret kantinedrift Sentrumsbygg – 350 000
 • Avvikle vintervedlikehold på private veger -250 000
 • Brannvakter avspasseres -170 000
 • Økt brukerbetaling, voksenkor og korps – 170 000

Nye tiltak fra 2020

 • Økt lederessurs i grunnskolen fra høsten 295 000
 • Nye brukere gis tjenester for 3.250.000
 • Oppbemanner forsteket skjermet enhet
 • Økt satsning på tidlig innsats i skolen 750 000
 • Utredning/digitalisering/kvalitetssystem
 • Øker budsjettet til barnevern til reelt nivå
 • Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv jfr vedtak desember 2018
 • Dekning av overbeleggsdøgn «toppsesong» 350 000
 • Vakante stillinger i 2019 tilbakeført

Økonomiske handlingsmål

 1. Netto driftsreultat. Vi skal klare å holde Fylkesmannens målsetning på 1,75%.
 2. Disposjonsfond – et sparemål i fireårsperioden til et visst nivå. Vi er ikke helt i mål og mangler ca 5,7 mill, men vi er på rett vei
 3. Når vi investerer skal vi ikke låne mer enn 70%

Videre prosess​

 • Formannskapets budsjettseminar 24. oktober 
 • Offentlig ettersyn 19. november - formannskapet må legge fram budsjett i balanse
 • Kommunestyret 19. desember 

Nye ledere og nestledere i råd og utvalg

 • Ungdomsrådet: Vegar Nilsen leder, Kristoffer Trøen Hansen nestleder
 • Eldrerådet: Synnøve Flått leder, Leif Berge nestleder
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Svein Rønningsveen leder, Karen Lybeck nestleder