Nordre Land kommunestyre har den 15. desember 2022, i sak 82/22 fattet vedtak om:

 1. Ved beregning av forskuddstrekk for 2023, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser for 2023.
 2. Alminnelig eiendomskattesats er 7 promille av takstverdi. Differensiert eiendomsskattesats for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter er 3,5 promille.
 3. Etter vedtak i kommunestyret er de fleste kommunale avgifts- og betalingssatser endret for budsjettåret 2023. Gebyrer og betalingssatser ligger på kommunens hjemmeside.
 4. Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjelder fra 1. januar 2023.

  Gebyr og betalingssatser

De fleste prisene følger prisutvikling (konsumprisindeksen). 

Priser som er vedtatt økt mer en konskumprisindeksen er:

 • Elevavgift for voksne på kulturskolen
 • Vann/avløp i Synnfjell Øst
 • Renovasjon 
 • Feie- og tilsynsavgift for hytte/fritidseiendom
 • Kontroll og service av håndslukker (Brann)
 • Skyss fra Dokka vedsenter, dagsenter og ASVO
 • Noen gebyrer etter matrikkelloven
 • Noen gebyrer for eiendomsopplysninger
 • Ved fra Dokka vedsenter
 • Gravfesteavgift

Noen priser som er vedtatt redusert :

 • Leie av terapibasseng i Torpa
 • Mat i barnehage
 • Noen gebyrer etter matrikkelloven