Jordbruk

Arealplanlegging

Besøksadresse: Rådhuset 4.etg. Storgata 28, Dokka

Driftsenhetsleder: Halvor Askvig 

Arealplanlegger: Hege Mikkelstuen

Arealplanlegger: Frank Beitohaugen Granli

Arealplanlegger: Torfinn Konow Weydahl

For å kunne yte god service, jobbe effektivt og holde saksbehandlingstiden nede ber saksbehandlerne om at det avtales tidspunkt for besøk.  Dette kan gjøres ved å kontakte saksbehandlerne direkte på telefon eller kontakte kommunens sentrumsservice som har adgang til å reservere et tidspunkt på vegne av saksbehandlerne.

Vedtatte arealplaner finner du her

(Velg Arealplaner øverst til venstre meny)

 

Arealplaner har til hensikt å vise og gi rammer for fremtidig utnyttelse av grunnen. Kommunen utarbeider egne arealplaner og behandler og godkjenner private planforslag.

Formål og bakgrunn for krav til planlegging.

Planlegging handler om å tenke gjennom muligheter og konsekvenser før en handler. Planleggingen etter plan- og bygningsloven baserer seg på folkevalgt styring og medvirkning fra innbyggere i kommuner og fylker.

Plan- og bygningsloven gir bestemmelsene som styrer kommuneplanarbeidet. Det gis en rekke bestemmelser som angir planens innhold, hvordan de skal utarbeides og følges opp.

Planer som Nordre Land kommune for tiden har lagt ut til offentlig ettersyn 

Du kan lese mer om arealplanlegging på disse nettsidene:

Planlegging.no (Regjeringen)

Planoppland.no (Oppland fylkeskommune m.fl.)

Plan- og bygningsloven (lovdata.no)

 

Kommuneplanen

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel (med handlingsdel) og arealdel. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver - og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir retningslinjer for utarbeidelse av mer detaljerte kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Kommunestyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre planen. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med høring og behandling av Kommunal planstrategi - i det første året i kommunestyreperioden.

Mer om Nordre Land sin kommuneplan og planstrategi kan du finne herReguleringsplaner
Reguleringsplan er en detaljplan som består av kart med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av arealene i bestemte områder i kommunen. Det er kommunen som har hovedansvaret for reguleringsplanleggingen, men private kan også utarbeide forslag til reguleringsplaner og legge disse frem for kommunen. Ofte er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte. Alle reguleringsplaner må vedtas av kommunestyret.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte kommunen og be om et oppstartsmøte.

Vedtatte reguleringsplaner og planer som er under arbeid kan du se i vårt webkart Dispensasjon fra vedtatt plan
Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om endring av reguleringsplan. Mer om dispensasjon kan du lese her