Tjenesten kan søkes av hjemmeboende. Målet er å opprettholde sosiale og praktiske ferdigheter, skape nye sosiale relasjoner og gi en meningsfull tid i felleskap med andre mennesker. 

Tilbudet gis i lokaler i underetasjen på Landmo på dagtid. Inkludert er transport til og fra dagavdelingen. Det serveres frokost, formiddagskaffe og middag.

Tjenesten tildeles på individuelt grunnlag etter en helhetlig faglig vurdering. Mennesker med funksjonsnedsettelse som hemmer sosial fungering og eldre hjemmeboende med lite nettverk og helseutfordringer som ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud til eldre prioriteres.

Ved tildeling av tjenesten vurderes:

  • Fyller brukeren kriteriene for tjenester etter Lov om Helse- og Omsorgstjenester?
  • Vurdering av søkerens sosiale nettverk
  • Vurdere risiko for sosial isolasjon
  • Kan dagtilbud tenkes som avlastning for pårørende?
  • Vurdering av egne ressurser hos bruker
  • Varighet av tjeneste/revurderingsdato
  • LEON/BEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå – tjenesten skal gis på rett nivå)
  • Andre tjenester som er mer hensiktsmessige