Tjenesten skal forebygge sosial isolasjon og ensomhet, og være en avlastning for pårørende.

Tjenesten kan søkes av hjemmeboende med demensdiagnose, eller som er under utredning med mistanke om demens. Målet er å gi et tilbud som øker livskvalitet, bidrar til å vedlikeholde funksjonsnivå for å kunne bo lengst mulig hjemme, samt å skape et meningsfylt og hjemmekoselig samvær i et rolig og trygt miljø.

Tilbudet består av ulike dagaktiviteter 1 dag pr. uke. Inkludert er transport til og fra dagavdelingen. Det serveres frokost, formiddagskaffe og middag.

Kriterier for å få tildelt tjenesten er at brukeren kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre, og har et funksjonsnivå som gjør at man kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål.

Ved tildeling av tjenesten vurderes:

  • Fyller brukeren kriteriene for tjenester etter Lov om Helse- og Omsorgstjenester?
  • Vurdering av søkerens sosiale nettverk
  • Vurdere risiko for sosial isolasjon
  • Kan dagtilbud tenkes som avlastning for pårørende?
  • Vurdering av egne ressurser hos bruker
  • Varighet av tjeneste/revurderingsdato
  • LEON/BEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå – tjenesten skal gis på rett nivå)
  • Andre tjenester som er mer hensiktsmessige