Målet med tjenesten er at kommunens innbyggere skal kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse.

Ansvarsområder

 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kartlegging,  behandling, trening, veiledning
 • Habilitering og rehabilitering
 • Faglig ansvar for hjelpemidler og tilpasning av bolig / omgivelser

Tjenesten skal bistå barn og voksne som pga. sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har problemer med å utføre hverdagsaktiviteter. Utgangspunktet er spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Ergo- og fysioterapitjenester tilbys individuelt og i grupper

 • i egne lokaler i underetasjen på Landmo
 • på Helsestasjon, i barnehager, skoler eller arbeidsplasser
 • på Landmo og Korsvold omsorgssenter
 • ved hjemmebesøk hos deg

Vårt fokus er AKTIVITET  -  DELTAGELSE -  MESTRING.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva vedkommende selv ønsker hjelp til. Måler et å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Fysioterapeuten gir tilbud til alle aldersgrupper i kommunen.
Tilbudet gis i treningsal i underetasjen på Landmo, ved barnehager, skoler, på Landmo og Korsvold, og ved hjemmebesøk.
Tilbudet gis enkeltvis eller i gruppe.                                                                                     
Eksempler på gruppetilbud: Fallforebyggende gruppe og balansegruppe.

Fysioterapeuten samhandler med flere andre aktører innen habilitering og rehabilitering, og deltar aktivt inn i kommunens tilbud om Hverdagsrehabilitering.

Det trengs ikke legehenvisning for fysioterapi. Ingen egenandel for barn under 16 år. 

Ergoterapi

Ergoterapeuter bistår når du har utfordringer med å utføre dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet, har en funksjonsnedsettelse eller strever i hverdagen av andre årsaker.

Målet med ergoterapi er å bidra til å finne løsninger når det oppstår gap mellom helsen din og hverdagens krav. Gjennom trening, tiltak rettet mot personen og/eller tilpasning av omgivelsene er målet å gjøre hverdagslivet mulig, så du kan leve et så aktivt liv som mulig.

Ergoterapeuten

 • kartlegger dine funksjoner og selvhjulpenhet, veileder i trening av daglige gjøremål, og bistår med tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler innen områdene bevegelse, syn, hørsel, hukommelse, mm.
 • bistår med tilrettelegging av de fysiske omgivelsene i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass. Ergonomi og universell utforming er viktige prinsipper for tjenesten.

Ansvarsområdet er alle aldersgrupper i kommunen.
Vi har kontorer i underetasjen på Landmo, og vi reiser på hjemmebesøk, til skoler og barnehager og arbeidsplasser.
Ergoterapeut samhandler med flere aktører innen habilitering og rehabilitering, og deltar aktivt inn i kommunens tilbud om hverdagsrehabilitering.
Det trengs ikke henvisning og tjenesten er gratis.
 

Private fysioterapeuter

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger ikke rekvisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker. Det finnes 3 private fysikalske institutt i kommunen:

Dokka Fysikalske AS
Gamle Jevnakervegen 3
2870 Dokka

Tlf: 61 11 04 48
Lisbeth: 970 93 297
Mari: 977 09 014

 • Lisbeth Gulbrandsen

- Spesialist i allmenn fysioterapi
- Videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling
- Videreutdanning i barnefysioterapi
- AktivA fysioterapeut

 • Mari Jøranli

- Videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling
- AktivA fysioterapeut
 

Fysio4
Parkgata 6 (Kalstadgården) Dokka
Tlf: 61 11 04 70

 • Karen Therese Kojedal, Manuellterapeut
 • Vegard Sevilhaug
 • Sondre Johannes Lihovd
 • Aina Raaholt Goplen, Videreutdanning, fysioterapi for eldre
 •  Gunn Marit Øistad, Videreutdanning, fysioterapi for eldre, AktivA fysioterapeut

Torpa fysikalske
Torpa Helsehus, Nord-Torpvegen 15
Tlf: 61 11 80 98

 •  Roy Allan Johansen
 • Sahar Sarbaz, Dokka, sykomotorisk fysioterapeut