Innbyggerundersøkelse

Gode resultater fra innbyggerundersøkelsen. Nordre Land er et trygt sted å bo!

Folket har gitt sine tilbakemeldinger i den store innbyggerundersøkelsen.
Se hva de mener her!

Resultatet fra årets innbyggerundersøkelse er klare. Innbyggerne i Nordre Land er generelt godt fornøyd med kommunen og Nordre Land samfunnet. Undersøkelsen viser også en fremgang fra forrige runde i 2012. Samtidig er det fortsatt forbedringspotensial som kommunen skal arbeide med i fremtiden.

- Hovedinntrykket er at innbyggerne sier at det er godt å bo i Nordre Land, og at kommunen yter gode tjenester, sier kommunedirektør Esther Gilen. Sammen med Bente Øverby, Ingrid Bondlid og Liv Solveig Alfstad har kommunedirektøren gått gjennom tilbakemeldingene fra de 1175 personene som har svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt ut digitalt til 5411 innbyggere og vi er svært fornøyd med responsen. I 2012 hadde vi 648 svar og i 2010 svarte 395 innbyggere. Flere kvinner enn menn har svart. Størst forskjell er det på utdanningsnivå, da innbyggere med høyrere utdanning er overrepresentert.  Vi er meget fornøyd med svarprosenten og dette gir oss et godt tallmateriale å jobbe videre med sier Bente Øverby.

Best brukertilfredshet med biblioteket
Stort sett er innbyggerne meget fornøyd med både tjenester og samfunnsutvikling. Vi scorer over snittet på samtlige hovedkategorier. Vi scorer absolutt best på trygget (5,15) på en skala fra 1-6.

Tjenestene som scorer best er bibliotek/bokbuss, fritidstilbudet til ungdom og hjemmesykepleien, men vi scorer godt på samtlige tjenester. Sammenlignet med 2012 er det små endringer, men mest endring er det på

hjemmehjelpstjenesten  +0,5
heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten +0,3
hjemmesykepleietjenesten  +0,2

barnehage –0,3
grunnskolen  -0,2
servicetorget  -0,2

Inntrykk

I undersøkelsen har vi spurt om inntrykk av tjenester hos de som ikke har brukt tjenestene. Her skiller legetjenesten seg mest ut ved å ha størst økning fra 2012 med et helt poeng framgang.

Bostedskvaliteter scorer bedre enn i 2012. Topp 15 bostedskvaliterer:

Bostedskvaliteter.JPG

Luft, vann og natur er alle fornøyd med. Post, bank og forsikring er innbyggere mindre fornøyd med enn i 2012. Omdømmet ligger fortsatt på et høyt nivå, men har sunket med 0,3 fra 2012. Dette jobber vi aktivt med å forbedre sier Ingrid Bondlid.

Transport, kollektivtilbud, standard på veger og tilrettelegging for syklister scorer betraktelig bedre enn i 2012.

Folket har også kommet med sine egne kommentarer. Her går Synnfjell, fiberutbygging, næringsutvikling og arrangementer igjen som positive i kommentarfeltet.

Her er noen kommentarer fra innbyggere:

På hvilket område har kommunen LYKKES de siste to årene?

Nye og renoverte skoler ungdomtilbudet er bra, god svømmeopplæring, godt omdømme. Godt helsetilbud for eldre
Næringsaktivitet og festivaler i Dokka sentrum

Hva har kommunen ikke lykkes med:

Like muligheter for utvikling utenfor sentrumsområdet
Standarden på veier både i sentrum og utenfor

Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?

Positivt at det skjer noe på stajonen! Ellers så kunne vi trengt lekeplasser
Ta i bruk "nedlagte" lokaler av ulike slag og lag enkle rimelige leiligheter for de som ikke får kjøpt eller trenger rimelig husleie

Svarene fra innbyggerundersøkelsen gir både administrasjon og politikere viktig informasjon. Det setter dagsorden for hva innbyggerne er fornøyd og misfornøyd med, som i neste rekke legger føringer for hvilke forbedringsområder man skal jobbe med videre.

- Vi setter stor pris på alle svarene som er kommet sier kommunedirektør Gilen, og det gir inspirasjon for oss i kommunen til å jobbe videre med både samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Resultatene analyseres og brukes som grunnlag i videre planlegging og utvikling av kommunale tjenester og styringsdokumenter.

Resultater fra undersøkelsen Powerpoint presentasjon

Rapport

Undersøkelsen er også presentert i kommunestyret 23.5.2019 og presentasjonen kan ses på kommuneTV på hjemmesidene til Nordre Land kommune.

Tips en venn Skriv ut