Vedtak i Kommunestyret:
I medhold av plan og bygningsloven §11-17 vedtar kommunestyret følgende forslag til endring av bestemmelse B5 i kommunedelplan Synnfjell Øst:

Synnfjell Øst vedtak.png

Plandokumenter
Endring av bestemmelse om fellestiltak i kommunedelplan Synnfjell Øst
Planbeskrivelse