Kommunestyret har i møte 12.05.2022 fattet følgende vedtak i sak 31/22.
I medhold av plan og bygningsloven §12-12 vedtar kommunestyret følgende endring av

Områdereguleringsplan for Elverom-Veisten:

1. Endring av plankart og planbestemmelser for mindre utvidelse og reorganisering av parkeringsarealet til skole og idrettshall iht vedlagt plankart og planbestemmelser

2. Endring av plankart og planbestemmelser for endring av deler av areal til friluftsformål til parkformål iht plankart og planbestemmelser
Kommunedirektøren gis myndighet til å korrigere arealkoder i planbestemmelser og plankart når dette skal samordnes i hele planområdet.


Plandokumenter:

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelse