Kvalifiseringsprogram

Beskrivelse

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ikke greier å delta i arbeidslivet, men som heller ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til ytelser i medhold av Folketrygdloven. Programmet utformes i samarbeid med deg. Det skal bestå av arbeidsrettede tiltak, men kan også inneholde andre tiltak. Det kan settes av tid til medisinsk behandling, opptrening og egenaktivitet innenfor programtiden. Programmet skal være helårlig og på full tid. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.

Målgruppe

Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid

Kriterier/vilkår

Du er i yrkesaktiv alder, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og har ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.

Brosjyrer, dokumenter og lignende

Kvalifiseringsprogrammet

Søknadsskjema finner du her

Samarbeidspartnere

På NAV-kontoret jobber de ansatte sammen for å finne fram til helhetlige og individuelt tilrettelagte løsninger. Deltakerne skal ha tett og koordinert bistand. De ansatte samarbeider derfor med næringsliv, helsevesen, frivillige organisasjoner, osv. Samarbeidspartnerne vil avhenge av innholdet i programmet.

Lover

Kvalifiseringsprogrammet er en lovregulert rettighet.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 5 Saksbehandling

Saksbehandling

NAV-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Opplysningene skal så langt mulig innhentes i samarbeid med deg. Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før vedtak om kvalifiseringsprogram skal du ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering.

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. NAV-kontoret skal bistå dem som trenger hjelp til å få utformet klage. Opprettholder NAV-kontoret sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.