Ledsagerbevis

Formål / innhold
Ledsagerbeviset er et kort som gir den funksjonshemmede rett til å ta med ledsageren sin (en person) gratis inn på kulturarrangementer, aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som har akseptert ordningen. Ledsageren kan i utgangspunktet være hvem som helst, f.eks. en støttekontakt, et familiemedlem eller en venn.

Psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede som har behov for ledsager kan søke. Det vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer, allergier, etc.


Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygdeytelser. Funksjonshemmede med støttekontakt kan gjerne bruke støttekontakten som ledsager, men disse to ordningene fungerer ellers helt uavhengig av hverandre.

Ordningen forutsettes å gjelde for personer med varig funksjonshemming. Det vil si at sykdomsperioder ikke kvalifiserer til ledsagerbevis. Som varig regnens finksjonshemming av minst 2 - 3 års varighet. Svekket helsetilstand på grunn av høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis.

Nederste aldersgrense for tildeling av ledsagerbevis er normalt 8 år. Kravet til alder kan på grunnlag av helhetlig vurdering fravikes i det enkelte tilfellet. Vurderingen skal ta utgangspunkt i hva søker kunne ha deltatt i på egenhånd hvis vedkommende ikke hadde vært funksjonshemmet.

Ledsagerbeviset aksepteres på kommunale arrangementer på Sentrum kino (inkludert kinoforestillinger), og på andre kulturarrangementer i regi av Nordre Land kommune. Ledsagerbevis utstedt i Nordre Land gjelder også på arrangementer i alle andre kommuner som har innført ordningen (f.eks. Gjøvik, Lillehammer og Hamar).
Kulturkontoret inngår også avtaler med profesjonelle arrangører om aksept for ordningen der arrangementet finner sted i arrangørens egne lokaler. Lag og foreninger som får tilskudd fra de kommunale kulturmidlene forplikter seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangementer. Alle innehavere av ledsagerbevis forplikter seg til ikke å misbruke ordningen. Ved misbruk er kommunen i sin fulle rett til å kreve beviset tilbake. Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. En gjør oppmerksom på at funksjonshemmede med ledsagerbevis ikke kan kreve å få bruke beviset på arrangementer som ikke har akseptert ordningen. Ledsagerbeviset gjelder for 4 år, til den funksjonshemmede flytter fra kommunen, eller til det skjer endringer i forutsetningene for tildelingen av beviset. Dersom det skjer endringer i forutsetningene skal den funksjonshemmede umiddelbart gjøre utstederen kjent med dette, slik at behovet for ledsagerbevis kan vurderes på nytt.

Oppland Fylkeskommune har akseptert ordningen med ledsagerbevis. Fylkeskommunen har i den anledning utarbeidet standariserte retningslinjer for tildeling og bruk av ledsagerbevis. Det er også fylkeskommunen som trykker ledsagerbevisene (selve kortet) slik at dette ser likt ut i alle kommuner. I Oppland gjelder ledsagerbeviset derfor også på offentlig transport i regi av fylkeskommunen ved at alle godkjente TT-brukere (TT = transporttjenesten for bevegelseshemmede) kan ha med seg en ledsager gratis. Ledsager er nødvendig reisefølge i tilfeller der TT- brukeren ikke kan reise alene. Ledsager må stige på og av på samme sted som TT- brukeren. Ønsker ledsager transport før eller etter at TT- bruker går på/av, gjøres dette opp som vanlig kontanttur.

Ledsagerbevis aksepteresx 1
Symbolet ovenfor vil du finne ved inngangen på de arrangementene som aksepterer ledsagerbevis.

Hjemmel
Ordningen med Ledsagerbevis for funksjonshemmede ble vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur i sak 29/96.

Saksgang
Personer med bosted eller fast opphold i Nordre Land kommune, og som kan dokumentere at de på grunn av funksjonshemming er avhengig av å ha med seg ledsager for å kunne delta på kultur- og opplevelsesarrangementer, kan søke om ledsagerbevis.
Den funksjonshemmede må selv søke om å få utstedt ledsagerbeviset.Søknaden behandles av tildelingskontoret

Saksbehandlingstid
Normalt under 14 dager.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist.

Pris
Ledsagerbeviset er gratis.

Skjema
Sammen med søknaden må søkeren legge ved et passbilde.
Søknadsskjemaet finner du under Tildelingskontoret eller ved henvendelse i Sentrumsservice.