Økonomisk sosialhjelp

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Kriterier/vilkår

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som gis på vilkår. For unge under 30 år kan det bli aktivitetsplikt. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  • Om du har kontakt med NAV og tar imot tilbud om arbeid og eller arbeidsmarkedstiltak.

Brosjyrer, dokumenter mm


Kvalifiseringsprogrammet
Statlige rettledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

Kommunal norm for dekning av boutgifter

Søknadsskjema  PDF document ODT document

Ett godt utfylt søknadsskjema vedlagt riktig dokumentasjon vil gi raskere behandling av saken. Du kan bli innkalt til avklaringssamtale før søken kan bli behandlet.

Lover

Dette er en lovregulert tjeneste.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

Saksbehandling

NAV-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.  Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til NAV-kontoret innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV-kontoret innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV-kontoret. Opprettholder NAV-kontoret sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.