Lover og vedtekter

Lov om barnehager (barnehageloven) og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for drift av barnehager i Norge. Formålet med barnehagen er at den i samarbeid og forståelse med hjemmet skal danne grunnlag for allsidig utvikling ved å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  Loven fastslår at kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, og den er pliktig å tilby plass i barnehage til barn bosatt i kommunen under opplæringspliktig alder. Rammeplan for barnehage fastsettes av departementet. Planen inneholder nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver. Planen åpner opp for at barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage skal, med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.