Regnskapsresultat for 2022 er på 22,7 millioner i Nordre Land kommune.

Til tross for utfordringer innenfor kommunens styrbare drift på nær 8 millioner, er det en positiv skatteinngang og andre forhold som gjør at vi totalt sett kommer godt ut.

Uventede refusjoner og økte inntekter

  • Refusjon av koronautgifter i form av rammetilskudd. Dette kom som en positiv overraskelse i desember.
  • Økte skatteinntekter/inntektsutjevning de siste månedene på grunn av uventet god økonomisk situasjon for Norge. 
  • Tilskudd for bosetning av flyktninger.

Disposisjonsfond

Disponisjonsfondet til Nordre Land kommune er nå på ca.53 mill. Det tilsvarer 7,52 prosent av brutto inntekter.
Målet om 8 prosent ble nesten nådd i 2022. Disposisjonsfondet er midler som i utgangspunktet ikke er øremerket et særskilt formål, og som kommunestyret bestemmer bruken av.